Български (България)English (United Kingdom)
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 2023/2024 учебна година
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 2023/2024 учебна година
Written by Administrator   
Wednesday, 18 October 2023 00:00
There are no translations available.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕХРИСТО БОТЕВ

7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                                 www.soukubrat.com

 

 

ПЛАН

ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

2023/2024 учебна година

 

ОКТОМВРИ

    Актуализиране на мерки за повишаване качеството на образование

 Докладва: Директор

    Предложения за разкриване на групи по програма „Занимания по интереси“

Докладва: Директор

    Програма за  превенция на ранното напускане на училище

Докладва: Директор

    Приемане на Плана за работата по Механизъм за противодействие на училищния тормоз  между учениците в училище                              Докладва: Училищния психолог

    Утвърждаване графика за провеждането на екскурзии и лагери

Докладва: Класни ръководители

    Планиране на дейностите за отбелязване на Деня на народните будители

Докладва: Директор

 

    Справка за реализацията на завършилите 7. и 12. клас

                                                                        Работна група от класни  ръководители

 

    Утвърждаване на  списък с ученици, които ще получават стипендии през първи учебен срок.

Докладва: Директор

 

          Текущи въпроси и задачи.

 

НОЕМВРИ

    Актуализиране на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

 Докладва: Училищен психолог

    Актуализиране на правила за участие в квалификационна дейност и механизма за морално  и материално стимулиране на учителите, училищния персонал и учениците.

Докладва: Директор

      Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата

Докладва: Директорът

    Актуална справка за „Превенция на тормоза в училище“

Докладва: Училищен психолог

      Текущи въпроси и задачи.

 

ДЕКЕМВРИ

      Информация за организирането и провеждането на ДЗИ за 12. клас и  НВО за 4., 7. и 10. клас.

    Докладва: Директор

      Утвърждаване  на предложение за план-приема за 2024/2025 г.

                                                                                    Докладва: ЗДУД

Докладва: Комисия

      Анализ на ритмичност и резултатност при проверка на знанията, безпричинни отсъствия и нарушаване на вътрешния ред.

Докладва: Класни ръководители и ЗДУД

      Приемане на график за общинския кръг олимпиади.

Докладва: Директор

 

      Текущи въпроси и задачи.

ЯНУАРИ

 

      Информация  за  работата  с  ученици с голям брой  неуважителни отсъствия.

                                                                                  Докладва: класни ръководители

      Предложение  за условията и реда за завършване на първи учебен срок за ученици в дневна форма на обучение, чиито отсъствия не позволяват оформянето на срочни оценки.                                                                            Докладва: Класни ръководители

      Текущи въпроси и задачи.

 ФЕВРУАРИ

      Отчитане на резултатите от първия учебен срок.  Проследяване и обсъждане на  нивото на усвояване на компетентности от учениците и набелязване на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

Докладва: Директор

      Утвърждаване на  списък с ученици, които ще получават стипендии през учебен срок.

 Докладва: Директор.                                                                                               

      Текущи въпроси и задачи.

 

МАРТ

 

    Актуална информация за функционирането на училищната библиотека

Докладва: Библиотекар

      Доклад за резултатите по МО за  готовността   на учениците за явяване на НВО 4., 7. и 10.  клас и ДЗИ – 12. клас. 

Докладва: Председатели на МО

    Текущи въпроси и задачи.

 

АПРИЛ

    Информация за здравното обслужване и  здравословното състояние на учениците

                                        Докладва: Медицинското лице

    Доклад за агресивни прояви в училище и предприети мерки.

 Докладва: Училищният психолог

    Текущи въпроси и задачи.

 

МАЙ

    Отчет за напредъка на проектите, по които работят екипи от учители. 

Екипи на проектите

    Утвърждаване списъка с избраните учебници, по които ще се води обучението   за учебната 2023/2024 г.                         

Докладва: Директорът        

    Предложения от класните ръководители за награждаване на изявили се ученици и отличници.

   Докладва: Класни ръководители

    Текущи въпроси и задачи.

 

ЮНИ

      Задачи по приключването на учебната 2023/2024 г.

 Докладва: Директор

      Организация и провеждане на НВО за VІІ и  Х клас.

                                            Докладва:  ЗДУД

      Текущи въпроси и задачи.

 

ЮЛИ

 

      Годишен съвет за отчитане на резултатите от учебната 2023/2024 г.

                                                            Докладва: Директорът

 

 

 

Настоящият план е  приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13/14.09. 2023 г. от заседание на Педагогическия съвет и са утвърдени със Заповед №863/14.09.2023 г. на директора на СУ „Христо Ботев“.

 

 

 
farmakosha.com