Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1197
mod_vvisit_counterВЧЕРА900
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА10637
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ29535
mod_vvisit_counterВСИЧКО3137250
first
  
last
 
 
start
stop
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година П Л А Н за работа на училищен координационен съвет за превенция и справяне е с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“ за учебната 2023/2024 година
П Л А Н за работа на училищен координационен съвет за превенция и справяне е с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“ за учебната 2023/2024 година
Written by Administrator   
Wednesday, 18 October 2023 00:00
There are no translations available.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

                         7300 Кубрат, ул.”Страцин” №1,

 e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                                                    www.soukubrat.com

 

                                                                                     УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                               Директор:

                                                                                                               /Росица Христова/

 

П Л А Н

за работа на училищен координационен съвет за превенция и справяне е с тормоза в училище

по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

за учебната 2023/2024 година

 

Състав на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Валентина ДимитроваЗДУД

ЧЛЕНОВЕ:

1.     Силвена Богданова –  учител

2.     Стефка Александрова – училищен психолог

3.     Ивелина Тодорова – родител

4.     Аляра Кенанова – ученик

 

Настоящият документ е разработен от училищния координационен съвет за превенция и справяне с тормоза в СУ „Христо Ботев” гр.Кубрат и се основава на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище (разработен от екип на Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствени организации).

Цели:

І. Превенция на тормоза в училище.  У децата да се формират:

1)     нагласи за уважение, толерантност, емпатия и др.;

2)     социално научаване за справяне в различни ситуации, напр. решаване на конфликти;

3)     социални умения - екипност, комуникативност, сътрудничество, взаимопомощ и др.;

4)     лични качества като отговорност, дисциплинираност и др. 

 

ІІ. Противодействие на тормоза в училище

1)Установяване на ситуация на тормоз;

2)Регистриране на ситуацията на тормоз;

2)Последователни действия и мерки за справяне със ситуацията.

 

Дейности

І. Превенция на тормоза в училище.  

А) На ниво клас/класна стая:

·       Изработване на правила на класа

Отг. Координационен съвет (председател);

         Класни ръководители; отговорници на класа

 

·                 Интерактивни занятия с учениците в клас на часа:

 – тренинги (за себепознание; за междуличностни отношения; за решаване на конфликти);

-  работа в малки групи;

- работа по казуси;

- индивидуална работа;

Отг. Координационен съвет (уч.психолог)

·                 Изваждане на теми от учебното съдържание, свързани с права на детето, социални роли, ценности и норми.

Отг. Координационен съвет (Главните учители);

         Учители

·                 Теми в часа на класа:

- какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да докладваме за случаи на тормоз;

- какви са преживяванията на извършителя и потърпевшия;

- как се чувстваме когато видим прояви на тормоз и какво правим;

- кои са основните ценности, правила на поведение, които следва да приемем;

Отг. Координационен съвет (председател);

         Класни ръководители

·       Оценка на риска от тормоз в училище

Отг. Координационен съвет /уч.психолог/;

Класни ръководители

Б) На ниво училище

·                 Спазване на договорен единен механизъм, включително разписани ясни отговорности, за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие. Запознаване на новопъстъпили учители с механизма.

Отг. Координационен съвет (председател)

·                 Диагностично изследване на новопостъпили ученици за нагласата им към тормоза в училище.Анализ на резултатите и предприемане на адекватни мерки за превенция на агресивни прояви в училище.

Отг. Координационен съвет (председател)

Училищен психолог

·                 Прилагане на програми за развитие на личните и социални умения на учениците. Насочване на учениците към участие в училищни клубове. Извънкласни занимания според интересите на учениците.

Отг. Координационен съвет (председател);

        Учители

·                 Екипна работа между класен ръководител, учител/наставник/, психолог за корекция на агресивно поведение.

Отг. Кординационен съвет

Кл.ръководител

·                 Спазване на дежурство от учителите по определения график.

Отг. Координационен съвет (председател);

·                 Осигуряване на партньорства с външни за училището служби, организации и специалисти.

Отг. Координационен съвет

·                 Индивидуални консултации с родители.

Отг. Координационен съвет

·                 Участия на родители и ученици в родителски ателиета – „учене чрез правене” (в извънучебно време родители, ученици и класен ръководител да изработват напр.  мартеници, сувенири, колажи, обща рисунка; съвместни екскурзии, походи и др.).

Отг. Класни ръководители

 

В) На ниво общност

 

·                 Привличане на родители - специалисти от областта на помагащите професии, с чиято помощ могат да реализират училищни инициативи;

Отг. Координационен съвет

·                 привличане на родители, които могат да станат посредници между училището и родителите или други организации и институции;

Отг. Координационен съвет

·                 работа с родители, които могат да осигуряват ресурси, за изпълнение на училищните дейности.

Отг. Координационен съвет

 

ІІ. Противодействие на тормоза в училище

·                 Установяване на ситуация на тормоз; ясни сигнали, че тормоз и насилие не се толерират – възрастните трябва да се намесват и при най-малките сигнали и съмнения на тормоз и да подават сигнал на съответните колеги, органи, служби; да не се заема страна.

Отг. Класни ръководители; учители

·             Изслушване на засегнатите ученици (жертва и насилник) поотделно в конфиденциална обстановка, зачитаща личността на всяка от страните в случая.

Отг. Координационен съвет

(председател; уч.психолог)

·                 Регистриране на ситуацията на тормоз; Водене на дневник за вписване на случаи, забележки и мнения, относно поведението на учениците съхраняващ се в кабинета на училищния психолог и протоколиране на всички ситуации на тормоз.

Отг. Учители, уч.психолог

·                 Спазване на последователните действия и мерки за справяне със ситуацията, според училищната политика за превенция на агресията (тормоз, насилие).

Отг. Координационен съвет

 

Запознати с план за работа на училищен координационен съвет за превенция и справяне е с тормоза в училище и дейности:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………...

     Валентина ДимитроваЗДУД

ЧЛЕНОВЕ:

1.     ………………………….

Силвена Богданова –  учител

2.     ………………………….

Стефка Александрова – училищен психолог

3.     ………………………….

Ивелина Тодорова -  родител

4.     …………………………

Аляра Кенанова – ученик

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/17.10. 2023 г. и е утвърден със Заповед №87/18.10.2023 г. на директора на СУ „Христо Ботев“.

Last Updated on Thursday, 02 November 2023 08:54
 
farmakosha.com