Български (България)English (United Kingdom)
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
Written by Administrator   
Wednesday, 18 October 2023 00:00
There are no translations available.

 

ПЛАН

ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

Мерки за реализиране на училищната политика

Ангажирани институции/ хора

Срок на изпълнение

Подкрепа на ученици със СОП

Педагогически персонал, училищен психолог, ресурсен учител, логопед, РЦПППО

15.09.2023- 30.06.2024

Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин

Педагогически персонал

15.09.2023- 30.06.2024

Организиране и провеждане на изяви на учениците, включени дейностите за развитие на специфични знания, умения и компетентности и дейности по интереси

Педагогически персонал

15.09.2023- 31.08.2024

Повишаване на обхвата на целодневната организация на учебния ден

Педагогически персонал

15.09.2023- 30.06.2024

Осигуряване на учебници и учебни комплекти

Директор, зам.директори, гл.счетоводител, ЗАС

04.-08.2024

Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии и използване на мултимедия в учебния процес

Педагогически персонал

15.09.2023- 30.06.2024

Проучване желанията на

учениците за участие в

извънкласни дейност.

Сформиране на групи за

занимания по интереси

Педагогически персонал

15.09.2023-

10.17.2023 г.

Включване в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности и спортни занимания

Педагогически персонал

15.09.2023- 31.08.2024

Изготвяне на регистър на ученици, застрашени от отпадане и мерки за работа с тях.

Класни ръководители, училищен психолог

03.11.2023

Ежемесечно попълване на

информация НЕУСПО-модул

„Отсъствия на децата и учениците“

месечни помощи

 

класни ръководители,

ЗДУД

 

15.09.2023- 30.06.2024

Изпращане на уведомителни

писма до родителите на

учениците, допуснали над 10

неизвинени отсъствия.

 

Класни ръководители, училищен психолог

15.09.2023- 30.06.2024

Планиране и осъществяване

на контрол за редовно и

точно вписване на

отсъствията на учениците в

училищната документация

 

директор

зам.-директор

 

15.09.2023- 30.06.2024

Подкрепа за учителите

Повишаване на методическата подготовка на педагогическите специалисти в училището

МОН, РУО, ДИУУ

15.09.2023-

14.09.2024

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда чрез обучения на учители, ориентирани към задържането в училище и намаляване броя на отпадналите ученици

МОН, РУО, ДИУУ

15.09.2023-

14.09.2024

Работа по програми за споделяне на добри педагогически практики

РУО, община, директор

15.09.2023-

14.09.2024

Подкрепа на родители

Осигуряване на допълнителна подкрепа на родителите на учениците със СОП

община, директор, класни ръководители

15.09.2023-

14.09.2024

Насърчаване на гражданската активност и включване на родителите в информационни кампании и обучения по значими за тях теми

община, класни ръководители

15.09.2023-

14.09.2024

Организиране на разнообразни дейности с активно участие на родителите

класни ръководители

15.09.2023-

14.09.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 02 November 2023 08:45
 
farmakosha.com