Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1241
mod_vvisit_counterВЧЕРА900
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА10681
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ29579
mod_vvisit_counterВСИЧКО3137294
first
  
last
 
 
start
stop
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА PAHHOTO HAПУCKAHE НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024r.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА PAHHOTO HAПУCKAHE НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024r.
Written by Administrator   
Thursday, 02 November 2023 08:30
There are no translations available.

 

              УТВЪРДИЛ!

               Росица Христова -

              Директор на СУ „Христо Ботев“

 

 ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА PAHHOTO HAПУCKAHE НА УЧИЛИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024r.

 Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет Протокол 1/17.10.2023 г. и е утвърдена със заповед № 86/18.10. 2023r. на директора на СУ „Христо Ботев“

 

 Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т.9 от Закона за предучилищното и училищното образование

  ОБХВАТ:

Основна цел на училищното образование е интелектуално , емоционално, социално, духовно-нравствено, физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Преждевременното напускане на учениците от училище е значим социален, икономически и педагогически проблем чието преодоляване е обект на целенасочена училищна политика. 

Причините за това са комплексни. Корените трябва да се търсят от една страна, в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда, а от друга страна, и в педагогическата колегия.

Преждевременното напускане на училище е сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план.

Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

Училищната програма за намаляване дела на преждевременно напусналите ученици е разработена в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки на правителството в областта на образованието и социално-икономическото развитие.

Анализирайки ситуацията, констатирахме, че учениците са в училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия допускат безпричинни отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване в училище, както и не малък брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата на застрашени от отпадане.

Справянето с проблема за ранно отпадане от образователната система изисква добре координиран подход между всички заинтересовани страни и институции на национално, регионално, местно и училищно ниво. Подходът за разрешаване на проблема с преждевременното напускане на училище включва всички членове на училищната общност директор, заместник-директори, педагогически и непедагогически екип, ученици, родители и семейства. Те се чувстват отговорни и имат активна роля за предотвратяване на отпадането от системата на образование.

Превенцията на ранното напускане на училище е свързана с изграждане на система от дейности, планирани за период от една учебна година. Друг фактор е създадената и утвърдена през годините организация на видове дейности, създаването на графици, правилници и планове. Качеството на планиране е решаващо условие за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището. Непрекъснатата модернизация и обновяване на материално-техническата база, както и прилагането на съвременни методи на обучение във връзка с настоящите интереси на подрастващото поколение е една стабилна основа за изграждане на съвременни и подготвени за живота личности.

ПРИЧИНИ ЗА PAHHOTO HAПУCKAHE НА УЧЕНИЦИТЕ

А: Икономически причини

 

Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят много деца в условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище. В резултат на финансовите и икономически затруднения много деца са принудени да помагат на семействата си, работят или се грижат за по-малките братя или сестри, което води до нарушаване на участието им в учебния процес.

Б: Социални причини

 

Свързват се с родителска незаинтересованост, отрицателно въздействие на домашната среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите.

В: Образователни причипи

 

Обхващат широк кръг проблем и: трудности в усвояването на учебното съдържание, негативни нагласи на участниците в образователния процес и липсата на мотивация, специализирани учебници за учениците със COП

Г: Институционални причини

 

Като такива могат да се квалифицират недостатъчно координираният подход между различните служби, училища и детски градини на местно ниво

Д: Етнокултурни


 
farmakosha.com