Български (България)English (United Kingdom)
Начало ПЛАН-ПРИЕМ, ДЗИ, НВО ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - КУБРАТ
ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - КУБРАТ
Написано от Administrator   
Петък, 29 Март 2024 00:00

 

ГРУПА

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 
В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - КУБРАТ

ТОЧКИ

Първа
група

1. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

800

2. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в желаното училище, независимо от постоянния /настоящия им адрес (Братът/сестрата не трябва да са навършили 12-годишна възраст към началото на учебната година, за която кандидатства детето)

Втора група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният /настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

600

Трета група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

400

Четвърта група

Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на
училището към деня на подаване на заявлението

200

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗАКЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 
В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - КУБРАТ

ТОЧКИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Дете с трайни увреждания над 50 %

15

Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето

2.

Дете с един или двама починали родители

15

Препис-извлечение от акт за смърт

3.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището

15

Проверка от училището

4.

Деца, завършили подготвителна група
в избраното училище

15

Удостоверение за задължително предучилищно образование

5.

Дете от семейство с повече от две деца

15

Удостоверение за родените от майката деца

6.

Деца близнаци

15

 

7.

Дете, настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – в  семейство на роднини или близки, в приемни семейства или в социална услуга резидентен тип.

15

Заповед за настаняване, издадена от дирекция „Социално подпомагане“ или съдебно решение

8.

Дете/деца отглеждани само от единия родител

15

Удостоверява се с влязло в сила съдебно решение за присъждане на родителските права.

9.

Дете/деца чиито родители или близки по права линия са служители или бивши служители на училището

15

Проверка от училището

 

КРИТЕРИИ НА БАЗА ИЗБОР НА УЧИЛИЩЕ:

1. За първо желано училище – 10 т.

2. За второ желано училище – 9 т.

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com