Български (България)English (United Kingdom)
Начало НОВИНИ О Б Я В Л Е Н И Е ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,

e- mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.                                                                         www.soukubrat.com

 

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

публикува настоящото

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022

УЧЕБНИ ГОДИНИ

 

Допустими кандидати, съгласно чл. 13, ал. 1,  т. 2 и т. 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата) са :

- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

 

УСЛОВИЯ

1.     Срокът за набиране на предложенията е от 10.10.2019 г.  - до 16.00 ч. на 17.10.2019г.;

2.     Място на подаване на предложенията – сградата на СУ „Христо Ботев“ на посочения по-горе в обявлението адрес.

3.     Брой на учениците в училището от І до IV клас включително през 2019/2020 учебна година е 211 бр.;

4. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.  /3 учебни години/;

 5. Максимален брой доставки за учебна 2019/2020 година:  

- по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9  ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година, което важи за 2020/2021г. и 2021/2022г.;

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

 

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят:

1.     По схема „Училищно мляко“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

- Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

- Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко";

- Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

- Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

- Участникът следва да е изпълнил поне една доставка през последните три години от датата на подаване на предложението по Схема „Училищно мляко“.

- Копие от сертификатите за качество притежаващи кандидатите и/или производителите, чиито продукти ще се доставят в учебното заведение.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления.

 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по  схема "Училищно мляко", при спазване на изискванията на Наредбата.

 4. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по схема въз основа на писменото предложение на комисията.

 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

 

Телефон за допълнителна информация и контакт 084872446

 

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения – 10.10.2019 г.

Директор: ………………………………….

/Росица Христова/

 
farmakosha.com