Български (България)English (United Kingdom)
Начало ПРАВИЛНИЦИ И ДОКУМЕНТИ ПРОГРАМИ, МЕРКИ ... Мерки за повишаване качеството на образованието
Мерки за повишаване качеството на образованието
Написано от Administrator   
Сряда, 18 Октомври 2023 00:00

 

                                                                           

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“Христо Ботев”

7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,

 e- mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.                                      www.soukubrat.com

   

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА

ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ “ХРИСТО БОТЕВ”

 

ЦЕЛИ:

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението, посредством ориентирането му към необходимостта от покриване на изискванията на европейския и световен пазар на труда.

2. Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване, чрез разработване на ясни критерии и работещи показатели, с които ще се измерва степента на успеваемост. Това ще доведе до обективна представа за постиженията и нужда от индивидуални занимания на всеки ученик, което ще гарантира по-добри резултати на външното оценяване.

3. Фокусиране върху възпитателната дейност, която е неизменна част от учебния процес, с оглед пълноценното и личностно развитие на учениците и израстването им като достойни граждани на България и света.

4. Обогатяване на формите и методите, стимулиращи обучението и възпитанието в духа на демократично гражданско и патриотично, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

5. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование, чрез подобряване на средата и работната атмосфера и превръщането на ученика в активен участник в учебно-възпитателния процес.

6. Засилване ролята на обществения съвет  при определяне цялостната политика на училището и реално ангажиране в извънучилищните дейности.

7. Повишаване на компютърните умения и медийната грамотност на

училищната общност,

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО:

 

1. Повишаване качеството на обучение по всеки учебен предмет с цел подобряване нивото на когнитивни умения и способности, чрез използването на адаптирани различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

2. Акцентиране върху грамотността и обучението по български език като ключови фактори за повишаване нивото на образованието.

3. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

4. Осъществяване на допълнителна работа с учениците, откриване заложбите на всеки и насочване на развитието му в област, в която ще изяви най-добре своя потенциал.

5. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.

6. Диференциация на обучението по посока на желанията и възможностите на всеки ученик по следните основни направления – български език и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки, обществени науки, предприемачество, музика,

изобразително изкуство и спорт.

7. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел мотивиране и постигане на висока успеваемост от страна на учениците.

8. Изнасяне на уроци в лаборатории, природонаучни музеи, културни

институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.

9. Повишаване на качеството на публичните изяви на учениците.

10. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.

11. Утвърждаване ролята на психолога за психо-социално обслужване на училището.

12. Привличане на децата в училище чрез реализиране на ЦДО за учениците до VII клас.

13. Акцентиране върху практическото обучение в училище.

14. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици и отношение за здравословен начин на живот.

15. Развитие на критичното мислене и творческите заложби.

16. Приемане на учебен план с отговарящи на търсенето профили и обучение в избираемата подготовка, което да задържи и привлече интереса и активното участие на учениците от нашето училище и такива от други учебни заведения.

17. Реализиране на системна и целенасочена стратегия за привличане и

задържане на ученици.

18. Извършване на перспективен прием за ученици в гимназиален и прогимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване и завършване на образованието в нашето училище.

19. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи, на развити и апробирани в практиката образователни модели, които да гарантират повишаване на успеваемостта на учениците в процеса на обучение.

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови знания;

фокусиране върху практическата приложимост на преподавания материал и ползите от неговото усвояване;

използване на компетентностния подход и други иновативни педагогически методи и форми на преподаване;

извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост и отчитане на конкретните причини за това;

реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

20. Подготовка на учениците за продължаване на образованието. Кариерно ориентиране на учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно техните интереси и възможности.

21. Стриктно спазване на:

Правилник за дейността на училището;

Етичен кодекс на СУ;

Правилник за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

Правила за работа в условията на епидемия/ пандемия.

22. Засилване на взаимодействието с родителите чрез приобщаването им към училищната среда и активното им включване в процеса на работа.

23. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеоколекции) и интерактивни уроци.

24. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното, културното и личностното им развитие.

25. Превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение:

използване на превантивни програми с цел осъзнаване от учениците на последиците от тяхното поведение;

насърчаване участието в различни дейности от благотворителен и добротворчески характер и ангажиране на учениците с дейности със социален характер;

изграждане на позитивно отношение и подпомагане между ученици от различни образователни степени чрез включването им в общи дейности;

26. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.

27. Засилване на възпитателната работа с учениците и прилагане на индивидуален подход към всеки ученик с оглед пълноценно личностно развитие.

28. Развитие на включващо образование за учениците със специални образователни потребности с оглед удовлетворяване техните нужди.

29. Разширяване и подкрепяне на разнообразни форми на обучение и възпитание в духа на демократично гражданско, социално, здравно и екологично възпитание, критично мислене и медийна грамотност, потребителска култура, физическа активност и спорт.

30. Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.

31. Реализиране на мерки за намаляване стреса при учителите с цел по-ефективно изпълняване на служебните ангажименти и мотивиране за професионално развитие.

32. Намаляване стреса при учениците с цел по-добро усвояване на учебния материал.

 Настоящите мерки са приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/17.10. 2023 г. от заседание на Педагогическия съвет и са утвърдени със Заповед №87/18.10.2023 г. на директора на СУ „Христо Ботев“.

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com