Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС23
mod_vvisit_counterВЧЕРА1354
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА1377
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ30969
mod_vvisit_counterВСИЧКО3138684
first
  
last
 
 
start
stop
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година Годишен план за дейността на училището учебна 2023/2024 година
Годишен план за дейността на училището учебна 2023/2024 година
Written by Administrator   
Wednesday, 18 October 2023 00:00
There are no translations available.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                                                    www.soukubrat.com;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 13/14.09.2023 г.

и e утвърден със Заповед №863/14.09.2023 г. на директора на СУ „Христо Ботев“

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

ВТОРИ РАЗДЕЛ

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И  ПРИОРИТЕТИТЕ

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕСТВАНИЯ

КОНКУРСИ

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 


 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Цялостната дейност на СУ „Христо Ботев” през учебната 2023/2024 година се осъществи според Годишния план и произтичащите задачи от нормативните документи, уреждащи дейностите в училищното образование на регионално и национално ниво.  Успешно функционира система за организация по всички видове дейности, поддържа се съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес, изпълняват се приоритетните направления, заложени в училищната стратегия 2022-2026 година.

Продължи работата по следните  проекти и национални програми:

    „Без свободен час”;

   Национално стандартизирано външно оценяване;

   „Диференцирано заплащане на учителите”;

   „Осигуряване на безплатни учебници и помагала”;

   „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”;

   Програма „Занимания по интереси“.

   Участие на учителите в национални и международни обучения и конкурси;

   НП “Иновации в действие“

   Иновативно училище

   проект “Знания за правата на човека”

   програма EUROSCOLA

Дейностите, свързани с ОВП в училището през учебната 2023/ 2024 година, протекоха при оптимални условия без напрежението, предизвикано от „пандемичния“ фактор на предишните учебни години. Учителите се стремят да  изпълняват професионалните си ангажименти съзнателно и отговорно. Според възможностите бяха осигурени ресурси за пълноценно реализиране на образователните цели, прилагане на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети, както при преподаване, така и при оценяване на постиженията на учениците. Максимално се използва капацитетът на оборудваните кабинети по биология и чужди езици.

           Основните дейности от плановете за квалификационна и методическа дейност бяха реализирани.

      Теми на проведената вътрешноинституционална квалификационна дейност:

      Бинарните уроци - ефективни междупредметни връзки чрез интердисциплинарни уроци;

      Споделяне на опит и ресурси от посетени квалификационни форми.

      Теми на посетени квалификационни форми:

      Дигитализация на преподаване и оценяване;

      STEAM/ STREAM организация на учебния процес;

      Диагностика

      Използване на специфични методи за развиване на уменията на учениците и оценяването по отделните учебни предмети или в училищни етапи.

      Придобита по-висока ПКС през годината

-        IV ПКС -1

-        III ПКС – 3

-        II ПКС – 2

-        I ПКС - 2

Постижения на учениците

      Участие в областни кръгове на олимпиадите по:

     Английски език

     Български език и литература

     История и цивилизация

     География и икономика

     Химия и ООС

     Физика

     Астрономия

     Национална олимпиада “Знам и мога” 

      Участия в регионални, национални и международни състезания, конкурси и  форуми.

     XIV международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“, категория: компютърна рисунка

     X национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“, направление – видеоклип

     Национално състезание по компютърно моделиране, областен кръг

     Национално състезание  “Многознайко”- “Аз зная английски език” – класиране на призови места

     Национално състезание “Многознайко” - “Родна реч”

     Национално състезание “Многознайко” - “Млад математик”

     Национално състезание “Многознайко” - “Млад художник”

     Олимпиада по английски език “Кингс” – класиране на призови места

     Състезание по правопис на английски език Spelling bee

     Полуфинален кръг на Hippo

     Национално състезание по дебати

     Участие в  състезания на СБНУ

     Спортни състезания и ученически игра по хандбал, футбол и тенис на маса

Училищните резултати са съизмерими с регионалните и националните резултати на НВО в 4., 7., 10. клас и ДЗИ на 12. клас.

За първа година, предвид и промяната за критерии за оценяване на ДЗИ, броят на учениците, които не издържаха ДЗИ по БЕЛ е седем, а на втория задължителен ДЗИ – ПП има 5 ученици с резултат под 30 т., респективно оценката е Слаб /2/. Училищните резултати на ДЗИ са съизмерими с националните и регионалните и по определени предмети (ИЦ, Философия и ГИ), дори са по-високи. Много ученици завършиха средното си образования с отличен успех.

На НВО 7. клас резултатите по БЕЛ също са по-високи от средния за областта резултат, а по математика са съизмерими с минали години и с резултатите на областно ниво. Изпълнен е план-приемът за първи клас и две паралелки осми клас – Профил „Чужди езици – Английски език“ и профил „Природни науки“ за 2023/2024 г.

 

КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

    В училището през учебната 2023/2024 г.  работят 53  души педагогически персонал, разпределен както следва по степени и  квалификация:


1 - 4. клас – 17                                             

5. – 12.  клас – 33                                        

Директор – 1

Зам. директор учебна дейност / ЗДУД/– 1

Зам. Директор учебна и творческа дейност  /ЗУТД/ -  1

Училищен психолог  – 1                             

Висше(бакалавър  и магистър) – 52

Доктор на науките - 1

Професионален бакалавър - няма             

Неправоспособни - няма                            

С V ПКС  - 5

С ІV ПКС – 13

С ІІІ  ПКС – 7

С ІІ ПКС 8                                    

С І ПКС – 3

 

ВТОРИ РАЗДЕЛ

1. Цели на обучението и възпитанието в училището:   

      Повишаване на дигиталните и чуждоезиковите компетентности на учителите и учениците;

      Повишаване педагогическата компетентност на учителите;

      Защитаване на утвърдения престиж на училището и високите образователни резултати;

      Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и постигане на стандартите на профилирана подготовка в 11. и 12. клас.

      Даване на добра общообразователна подготовка за успешно завършване на образователните степени;

      Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите;

      Изграждане на образовани личности с възможности за реализация;

      Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив;

      Успешна интеграция на ученици със СОП и от етническите малцинства;

2. Приоритети в дейността на училището:

      Грижа и внимание за личностното развитие на ученика;

      Опазване и обогатяване на МТБ;

      Обучение за практическа приложимост на знанията;         

      Участие в международни  и национални проекти, състезания и конкурси;

      Поддържане на ефективна връзка  училище – родители – ученици;

      Гражданско възпитание и задълбочаване на контактите с обществени  организации и институции;

      Ползотворно сътрудничество с Обществения съвет към училището;

      Превенция на тормоза и „езика на омразата“ в училище;

      Подобряване на екологичната ефективност на дейностите в училище;

      Ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджетни и извънбюджетни средства, привличане на допълнителни ресурси в училище.

3. Стратегии на училището за постигане на целите:

      прилагане на новоприети нормативни документи и ЗПУО в дейността  на училището;

      утвърждаване авторитета на училището чрез взаимоотношения, основани на уважение, толерантност и диалогичност;

      насърчаване на инициативите и успехите както на учителите, така и на учениците;

      защита на достойнството на учениците в съответствие с процесите на демократизация в обществото;

      поддържане на високо професионално ниво на педагогическия екип чрез подбор, квалификация, прилагане на нови форми и методи на обучение; привличане на външни специалисти; повишаване на качеството на подготовката на учениците;

      работа с талантливите и изоставащите ученици;

      организиране на дейности за развиване на емоционалната интелигентност на участниците в образователния процес;

      интеграция на ученици със СОП и от етнически малцинства;

      използване на различни възможности – неформални срещи, извънкласни дейности и училищни проекти за приобщаване на родителите към училищния живот;

      разширяване обхвата, задържането и пълноценното образование на учениците до 16-годишна възраст;

      поддържане на високо ниво на техническа и информационна база – кабинети, учебни помагала, литература, достъпни за всички.

4. През учебната 2023/2024 година училището ще работи по следните програми и проекти:

1.     Национално стандартизирано външно оценяване;

2.     „Диференцирано заплащане на учителите”;

3.     „Осигуряване на безплатни учебници и помагала”;

4.     „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”;

5.     СУ „Христо Ботев“ - иновативно училище;

6.     НП „Без свободен час“

7.     Проект  „Равен достъп до образование в условия на кризи“ 

8.     „Подкрепа за приобщаващо образование“

9.     НП “Иновации в действие”

10.  Проекти в платформата eTwinning

5. Ефективно прилагане на утвърдените училищни програми и документи:

- гражданско образование;

- здравно образование;

- целодневна организация на учебния ден;

- за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства;

- за приобщаване на родителите към образователния процес;

- етичен кодекс на училищната общност;

- мерки за противодействие на тормоза между учениците в училище;

- аргументирано и обективно оценяване според изискванията на учебните програми и актуализираната  Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

ТРЕТИ  РАЗДЕЛ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ, ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА  

МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

           Глобална тема за квалификационна дейност 2023/2024 г. „Позитивизъм и ефективност в екипната работа “

           Дейностите за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да бъдат съобразени с конкретните индивидуални потребности на учителите и да бъдат насочени към:

- подобряване на ефективността и етиката на партньорството с родителите;

- повишаване на дигиталните компетентности на учителите за провеждане на ефективен учебен процес – преподаване и оценяване

ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. През  учебната  2023/2024 г. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование ще продължи да се реализира по актуализираните  училищни програми, разработени с участието на всички учители, обсъдени и приети на педагогически съвет.

2. Дейностите по тези програми  се провеждат  под ръководството на ЗДУД и с помощта на ученическите съвети, конкретизират се в плановете за часовете на класа, плана на Ученическия съвет и в плановете за съвместна дейност с отдел "Култура" в Общината, с читалището, спортните клубове, ДПС към РПУ , общинската КБППМН.

3. Избор на ученически съвети по паралелки и изграждане на Училищен ученически съвет. Среща на Ученическия съвет  с ръководството на училището за уточняване приоритетите и планиране дейността им – до 15  октомври 2023 г.

Клубната дейност се трансформира в групи от програмата Занимания по интереси: 

-„Екология“

- „Клуб по журналистика“

- „Клуб на доброволеца“

- БМЧК

ЧЕСТВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ

           Глобална тема за дейността на училището: „Демократичност, устойчивост и просперитет чрез образование“ . Учителите и учениците работят съвместно за постигане на творческа, демократична и ефективна образователна среда; подобряване на социалните умения на учениците чрез поставяне на индивидуални задачи; включване в допълнителни дейности според личните предпочитания; ангажиране на родителите в училищните дейности. Ефективна работа с членовете на Обществения съвет за реализиране на дейностите от плана на училището.

Състав на Училищна комисия за организиране на извънкласните дейности и организиране на работата на Ученическия съвет:

Председател: Йорданка Отт

Членове: Венко Божанов, Марийка Христова, Невин Мустафова, Каролина Иванова, Нургюл Солак и Илиян Илиев

Чрез общоучилищни дейности се отбелязват следните дати:

2023

Септември

      Откриване на Новата учебна година.

Комисия: кл. ръководители

      22.09. – 115 г.  години от провъзгласяването на независимостта на България (1908 г.)

           Учители по ИЦ

    Ученически съвет

      Отбелязване Деня на европейските езици- 26.09.2023 год.

Учители по ЧЕ

Октомври

      Европейския ден за борба с трафика на хора - 18 октомври

Ученически съвет

 

Ноември

      01.11. -  Ден на народните будители - училищни прояви

Кл. ръководители и учители по ИЦ

      Международен ден на толерантността - 16.11.2023 година.

Училищен психолог

      21 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП

Комисия

Декември

      1 декември – Международен ден за борба със СПИН-БМЧК

      Ден на здравословното хранене

      Празник на цифрите – 1. клас

      „Предай нататък“- Международен  ден на доброволеца. - 5 декември

      Посрещане на Дядо Коледа в училище.

Ученически съвет и класни ръководители

2024

Януари

      Отбелязване 176  години от рождението на Христо Ботев - 6 януари

Комисия

      Международен ден на прегръдката - 21 януари

Ученически съвет

Февруари

      Училищни инициативи, посветени на

   Международния ден на влюбените -14 февруари

   Международния ден на майчиния език- 21 февруари

   Ден на розовата фланелка- световен ден за борба с тормоза в училище-28.02.2024г.

   Ден за безопасен интернет.

Ученически съвет/класни ръководители

      19.02. – 151  год. от смъртта на В. Левски

Участие в общоградското поклонение   

      Отчитане на резултатите от дейността през първия учебен срок

ЗДУД

Март

      Посрещане на Баба Марта в училище.

      03.03 - Национален празник и 146 години от Освобождението на България

                       МО Обществени науки и ГО

      22.04. -Ден на Земята – включване в инициативи

МО Природни науки

      Шествие „Часът на Земята“ - 29.03.2024год.

Април

      Седмица на книгата - акция „Подари книга“

      Седмица на гората- общоучилищен поход, залесителни акции.

      Екологична акция, посветена на Деня на земята - 22 април.

      Инициативи във връзка с Деня за солидарност между поколенията-29.04.

      Конкурс „Любимото растение, за което се грижа“

      Празник на Буквите - 1. клас

Май

      Седмица за безопасно движение по пътищата

Комисия по ДП

      „Вечер в училище“- Церемония за изпращане на дванадесетокласниците.

       24.05. -Училищно тържество и изпращане  на абитуриентите от випуск  2024 г.; Участие в общоградските тържества, посветени на град Кубрат.

Комисия

      31.05. - Световен ден без тютюнев дим

Класните ръководители

      17.05 - Участие в Европейски ден на спорта

Учители ФВС

Юни

      02.06. – Отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България

Ученически съвет

      4 юни - Международен ден за защита на децата –    жертви на агресия.

Училищен психолог

      05.06.-Международен ден за опазване на околната среда - „Панаир на науките”/ и ден на отворените врати –популяризиране успехите на ученици и учители през учебната година

                                                                                                                         МО природни науки

      26.06. - Международен ден за борба с наркоманиите

                                                    класните ръководители

      Церемония за връчване на дипломите на 12-те класове.

 

КОНКУРСИ

Участие в конкурси, обявявани текущо от МОН и други институции и организации.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

    С цел установяване по-добър контакт между родителите и учителите, родителските срещи се провеждат по класове, като при нужда могат да се организират общи родителски срещи, срещи по випуски или на отделни училищни колективи.

              1. РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРОВЕЖДАТ В УЧИЛИЩЕ ВСЯКА ГОДИНА И  В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДИРЕКТОР ИЛИ ЗДУД:

  Срещите с родителите и извънкласните дейности ще се провеждат според актуалните противоепидемични мерки.

1.1.  С родителите на 1. и 8. клас – септември за предстоящи задачи

1.2.  По класове -  за запознаване с училищния правилник, ЗПУО, училището и учителите, седмичния режим,  учебния план и др. - между 15. и 30.09. 2023 г.

1.3.  С родителите на  12. клас - във връзка с  предстоящото приключване и зрелостни изпити – октомври  и март.

1.4.  С родителите на 4., 7. и 10. клас - във връзка с НВО и приключването на степента на  образование - януари и май.

    Останалите срещи се провеждат по време и тематика, определени от класния ръководител, съвместно с родителите. Срещите се вписват в седмичните планове на училището и в тях участват при необходимост директор, учителите,  преподаващи в съответната паралелка и други лица.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Комисията е в състав, утвърден със заповед на директора, и отговаря:

      за подготовката и провеждането на училищни дейности по опазване на здравето и живота на учениците и учителите, изготвя информационни материали с подходящо съдържание;

      организира мероприятия съвместно с КАТ, ПБЗН, РЗИ;

      членовете на комисията съдействат на учителите и учениците за прилагане на мерките за безопасност при движение по пътищата и безопасните поведение в училище;

      в началото на учебната година организира с децата от 1. и 2. клас провеждането на демонстративни занятия за безопасно пресичане в района на училището.

Срок. : Октомври  2023г.

Председател на комисията

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет при СУ "Христо Ботев" - Кубрат, проведено на 14.09.2023г. , Протокол № ….. /14.09.2023г.

                                                                                                          

                                                                       Директор: …..………….

/Росица Христова/

 

 

Last Updated on Thursday, 02 November 2023 08:40
 
farmakosha.com