Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС662
mod_vvisit_counterВЧЕРА801
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА3197
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ26216
mod_vvisit_counterВСИЧКО2361015
first
  
last
 
 
start
stop
Начало ПРАВИЛНИЦИ И ДОКУМЕНТИ Учебна 2021-2022 година Годишен план за дейността на училището 2021/2022
Годишен план за дейността на училището 2021/2022
Написано от Administrator   
Четвъртък, 16 Септември 2021 00:00

 

Годишен план
за дейността
на училището
2021/20
22

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА

КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

ВТОРИ РАЗДЕЛ

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И  ПРИОРИТЕТИТЕ

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕСТВАНИЯ

КОНКУРСИ

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

 

 

 ПЪРВИ РАЗДЕЛ

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Дейността на СУ „Христо Ботев” през учебната 2020/2021 година протече съгласно годишния план и произтичащите от нормативните документи задачи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и национално ниво. Учебната година приключи  успешно и планираните дейности бяха осъществени. Без проблеми протече и обучението в електронна среда от разстояние в условията на пандемията от COVID 19. Обучението за повечето ученици се осъществяваше синхронно, а при нужда - с алтернативни начини за комуникация. Образователният процес се осъществяваше приоритетно в платформата Teams и така се създаде защитена и  контролирана среда за учениците. Не беше допуснато изоставане в овладяването на учебния материал.

Изпълнявани проекти и национални програми:

Ø  „Без свободен час”;

Ø  Национално стандартизирано външно оценяване;

Ø  „Диференцирано заплащане на учителите”;

Ø  „Осигуряване на безплатни учебници и помагала”;

Ø  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”;

Ø  Еразъм +, КД2  проект „Наставничеството в училище“, проект „EVA“

Ø  Проект “From Inclusive Education to Real Scale Transfer” (FIERST), финансиран от Програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия.

Ø  Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади.

Ø  Проект „Подкрепа за успех“.

Ø  Програма „Занимания по интереси“.

Ø  Участие на учителите в национални и международни обучения и конкурси

Ø  НП “Отново заедно“

Ø  Програмата „Училище за пример“

Ø  НП “Иновации в действие“

Ø  Иновативно училище

Ø  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Ø  НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Графикът на дейностите, свързани с ОВП в училището през учебната 2020/2021 година беше актуализиран, за да се изпълнят изискванията на наложените ограничителни мерки, заради опасност от разпространение на COVID 19.

       Основните дейности от плановете за квалификационна и методическа дейност бяха реализирани приоритетно в електронна среда.

Форми и теми на проведената квалификационна дейност:

Ø  Обмяна на опит и ресурси в МО; споделяне на добри практики;

Ø  „Инструментариум на младия изследовател: развиване на творческото мислене у учениците в полза на справянето с образователни задачи и разрешаването на научни проблеми“;

Ø  "Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание"

Ø  "Проектен мениджмънт в образователните институции";

Ø  „Учителско портфолио“;

Ø  „Лидерството в училище“ и много други.

Ø  Вътрешно училищно обучение в електронна среда на тема „Бърнаут – професионално изпепеляване“;

Ø  Вътрешно училищен тренинг „Усъвършенстване на уменията за работа в платформата Teams“

Ø  В различни квалификационни курсове участваха 60 % от педагогическите специалисти, а 1 учител е повишил ПКС.

Постижения на учениците

ü  Участие в областни кръгове на олимпиадите по:

1.Български език и литература- 2. ученици / Х клас/

2.Математика- 1. ученик /V клас/

3.Астрономия – 2. ученици /VI клас/

4.Химия и опазване на околната среда – 2. ученици /VII и  IX/

5. География и икономика -1. ученик /V клас/

ü  Участия в регионални, национални и международни състезания, конкурси и  форуми.

           Успешно се дипломира випуск 2021 г., с изключение на двама ученици. Резултатът Добър 4,42 на ДЗИ по БЕЛ на зрелостниците от нашето училището е по-висок от средния областен и средния националния резултат.

           На НВО 7. клас резултатите по БЕЛ също са по-високи от средния за областта резултат, а по математика са съизмерими с минали години и с резултатите на областно ниво. Изпълнен е план-приемът за първи клас и две паралелки осми клас – Профил „Чужди езици – Английски език“ и профил „Природни науки“ за 2021/2022 г.

Специфични за училището проблеми и затруднения, произтичащи от условията на работа:

- В последните години няма големи колебания в броя на учениците в училището, стабилен е и годишният успех на учениците от 5.-12. клас. Наблюдава се група от ученици със слаба мотивация и затруднения при постигане на ДОС, но техният брой е под 2 %.

- Недостатъчни са заинтересоваността и съдействието от страна на родителите. Висок е  процентът (между 10 и 20) на  децата от семейства, в които единият или двамата родители са в чужбина или извън общината, а грижите са поверени на роднини или близки.  В тези случаи се търси съдействие от общинските органи, от кметствата по места и на местния отдел на Агенция за закрила на детето.

- Поради наличието на пътуващи ученици има някои затруднения за пълноценното изпълнение на допълнителния час по Физическа култура и спорт.

- Учебната година завърши със 11 ученици със слаби оценки. В края на 2020/2021 учебна година има 15 слаби оценки. Силно е намалял броят на отсъствията по неуважителни причини в сравнение с предишната учебна година, което може да се дължи отчасти и на ОРЕС.

СУ ”Христо Ботев” със своите 630 ученици продължава да бъде на най-голямото и най-успешното училище в общината.

КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

В училището през учебната 2021/2022 г.  работят 53  души педагогически персонал, разпределен както следва по степени и  квалификация:


1 - 4. клас – 17                                             

5. – 12.  клас – 32                                        

Директор – 1

Зам. директор учебна дейност / ЗДУД/– 1           

Зам. Директор УТД-  1

Училищен психолог  – 1                             

Висше(бакалавър  и магистър) - 52                      

Професионален бакалавър - 1                   

Неправоспособни - 1                                  

С V ПКС  - 6

С ІV ПКС – 19

С ІІІ  ПКС – 6

С ІІ ПКС – 8                                     

С І ПКС – 2


 

 

ВТОРИ РАЗДЕЛ

1. Цели на обучението и възпитанието в училището:   

      Повишаване на дигиталните и чуждоезиковите компетентности на учителите и учениците;

      Повишаване педагогическата компетентност на учителите;

      Защитаване на утвърдения престиж на училището и високите образователни резултати;

      Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и постигане на стандартите на профилирана подготовка в 11. и 12. клас.

      Даване на добра общообразователна подготовка за успешно завършване на образователните степени;

      Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите;

      Изграждане на образовани личности с възможности за реализация;

      Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив;

      Успешна интеграция на ученици със СОП и от етническите малцинства;

2. Приоритети в дейността на училището:

      Грижа и внимание за личностното развитие на ученика;

      Опазване и обогатяване на МТБ;

      Обучение за практическа приложимост на знанията;         

      Участие в международни  и национални проекти, състезания и конкурси;

      Поддържане на ефективна връзка  училище – родители – ученици;

      Гражданско възпитание и задълбочаване на контактите с обществени  организации и институции;

      Ползотворно сътрудничество с Обществения съвет към училището;

      Превенция на тормоза и „езика на омразата“ в училище;

      Подобряване на екологичната ефективност на дейностите в училище;

      Ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджетни и извънбюджетни средства, привличане на допълнителни ресурси в училище.

3. Стратегии на училището за постигане на целите:

·       прилагане на новоприети нормативни документи и ЗПУО в дейността  на училището;

·       утвърждаване авторитета на училището чрез взаимоотношения, основани на уважение, толерантност и диалогичност;

·       насърчаване на инициативите и успехите както на учителите, така и на учениците;

·       защита на достойнството на учениците в съответствие с процесите на демократизация в обществото;

·       поддържане на високо професионално ниво на педагогическия екип чрез подбор, квалификация, прилагане на нови форми и методи на обучение; привличане на външни специалисти; повишаване на качеството на подготовката на учениците;

·       работа с талантливите и изоставащите ученици;

·       организиране на дейности за развиване на емоционалната интелигентност на участниците в образователния процес;

·       интеграция на ученици със СОП и от етнически малцинства;

·       използване на различни възможности – неформални срещи, извънкласни дейности и училищни проекти за приобщаване на родителите към училищния живот;

·       разширяване обхвата, задържането и пълноценното образование на учениците до 16-годишна възраст;

·       поддържане на високо ниво на техническа и информационна база – кабинети, учебни помагала, литература, достъпни за всички.

4. През учебната 2021/2022 година училището ще работи по следните програми и проекти:

1.     СУ „Христо Ботев“ - иновативно училище

2.     програма "Училища за пример" на "Заедно в час"

3.     НП „Без свободен час “

4.     Програма Еразъм + КД 2, проект "Equality, Values, Acceptance"

5.     Проект  „Равен достъп до образование в условия на кризи“

6.     НП Осигуряване на съвременна образователна среда - Модул „Културните институции като образователна среда“

7.     „Подкрепа за приобщаващо образование“

8.     Проекти в платформата eTwinning

5. Ефективно прилагане на утвърдените училищни програми и документи:

- гражданско образование ,

- здравно образование,

-целодневна организация на учебния ден

- за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства,

- за приобщаване на родителите към образователния процес;

- етичен кодекс на училищната общност;

- мерки за противодействие на тормоза между учениците в училище

       -Мерки за намаляване рисковете от инфекция

-Училищни правила за работа в ОРЕС 

 

 

ТРЕТИ  РАЗДЕЛ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ, ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА  

МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

          Глобална тема за квалификационна дейност 2021/2022 г. „Позитивизъм и подкрепа в училищната среда“

            Дейностите за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да бъдат съобразени с конкретните индивидуални потребности на учителите и да бъдат насочени към:

            - ефективно партньорство с родителите

- повишаване на дигиталните компетентности на учителите за провеждане на ефективен учебен процес.

ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. През  учебната  2021/2022 г. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование ще продължи да се реализира по актуализираните  училищни програми, разработени с участието на всички учители, обсъдени и приети на педагогически съвет.

2. Дейностите по тези програми  се провеждат  под ръководството на ЗДУД и с помощта на ученическите съвети, конкретизират се в плановете за часовете на класа, плана на Ученическия съвет и в плановете за съвместна дейност с отдел "Култура" в Общината, с читалището, спортните клубове, ДПС към РПУ , общинската КБППМН. При премиването в ОРЕС да се използват възможностите на електронните платформи за комуникация.

3. Избор на ученически съвети по паралелки и изграждане на Училищен ученически съвет. Среща на Ученическия съвет  с ръководството на училището за уточняване приоритетите и планиране дейността им – до 15  октомври 2021 г.

В училището работят следните клубове:

  -„Екология“

  - „Клуб по журналистика“

  - „Клуб на доброволеца“

  - БМЧК

ЧЕСТВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ

     Глобална тема за дейността на училището: Училището – място за подкрепяща образователна среда“. Учителите и учениците работят съвместно за постигане на творческа, демократична и ефективна образователна среда; подобряване на социалните умения на учениците чрез поставяне на индивидуални задачи; включване в допълнителни дейности според личните предпочитания; ангажиране на родителите в училищните дейности. Ефективна работа с членовете на Обществения съвет за реализиране на дейностите от плана на училището.

Чрез общоучилищни дейности се отбелязват следните дати:

2021

Септември

      Откриване на Новата учебна година според актуалната епидемична обстановка.

Комисия: кл. ръководители

      22.09. – 113 г.  години от провъзгласяването на независимостта на България (1908 г.)

                       Учители по ИЦ

              Ученически съвет

 

      Отбелязване Деня на европейските езици- 26.09.2021 год.

Учители по ЧЕ

 

Октомври

      Европейския ден за борба с трафика на хора - 18 октомври

Ученически съвет

Ноември

      01.11. -  Ден на народните будители - училищни прояви

Кл. ръководители и учители по ИЦ

      Международен ден на толерантността - 16.11.2021 година.

Училищен психолог

      Ден за възпоменание на жертвите на ПТП

Комисия

Декември

      1 декември – Международен ден за борба със СПИН-БМЧК

      Ден на здравословното хранене

      Празник на цифрите – 1. клас

      „Предай нататък“- Международен  ден на доброволеца. - 5 декември/

      Посрещане на Дядо Коледа в училище.

2022

Януари

      Отбелязване 173  години от рождението на Христо Ботев - 6 януари

Гл. учител ИКД

      Международен ден на прегръдката - 21 януари

Ученически съвет

Февруари

      Училищни инициативи, посветени на

o   Международен ден на влюбените -14 февруари

o   Международния ден на майчиния език- 21 февруари

o   Ден на розовата фланелка- световен ден за борба с тормоза в училище-28.02.2022 г.

o   Ден за безопасен интернет.

      19.02. – 149  год. от смъртта на В. Левски

Участие в общоградското поклонение   

      Отчитане на резултатите от дейността през първия учебен срок.

Март

      Посрещане на Баба Марта в училище.

       03.03 - Национален празник и 144 години от Освобождението на България

                       МО Обществени науки и ГО

      22.04. -Ден на Земята – включване в инициативи

МО Природни науки

      Шествие „Часът на Земята“-29.03.2022год.

Април

 

·       Празник "В света на приказките" - 2. клас

отг. класните

·       "Обичам да чета"

отг. кл. ръководители на 3. клас

·       "Пазя себе си и другите на пътя" - 4. клас 

отг. класните на 4.клас

 

      Седмица на книгата - акция „Подари книга“

      Седмица на гората- общоучилищен поход, залесителни акции.

      Екологична акция, посветена на Деня на земята - 22 април.

      Инициативи във връзка с Деня за солидарност между поколенията-29.04.

      Конкурс „Любимото растение, за което се грижа“

       Празник на Буквите - 1. клас

Май

       Седмица за безопасно движение по пътищата

Комисия по ДП

      „Вечер в училище“- Церемония за изпращане на дванадесетокласниците.

  24.05. -Училищно тържество и изпращане  на абитуриентите от випуск  2022 г.; Участие в общоградските тържества, посветени на град Кубрат.

Класните ръководители

31.05. - Световен ден без тютюнев дим

Класните ръководители

      17.05 - Участие в Европейски ден на спорта

Учители ФВС

Юни

    02.06. – Отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България

Ученически съвет

    4 юни - Международен ден за защита на децата –    жертви на агресия.

Училищен психолог

    Детски празник "Да поиграем на небивалици“

отг. кл. ръководители на 1.клас

 

    "Лупа на доброто" - 2.клас

      05.06.-Международен ден за опазване на околната среда - „Панаир на науките”/ и ден на отворените врати –популяризиране успехите на ученици и учители през учебната година

                                                                                                                         МО природни науки

    26.06. - Международен ден за борба с наркоманиите

                                                    класните ръководители

    Церемония за връчване на дипломите на 12-те класове.

КОНКУРСИ

Участие в конкурси, обявявани текущо от МОН и други институции и организации.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

  С цел установяване по-добър контакт между родителите и преподавателите, родителските срещи се провеждат по класове, като при нужда могат да се организират общи родителски срещи, срещи по випуски или на отделни училищни колективи.

              1. РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРОВЕЖДАТ В УЧИЛИЩЕ ВСЯКА ГОДИНА И  В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДИРЕКТОР ИЛИ ЗДУД:

     Във връзка с въведените мерки за спазване на социална дистанция и неразпространение на COVID 19 се препоръчва срещите да се провеждат онлайн в подходяща платформа.

1.1.  С родителите на 1. и 8. клас – СЕПТЕМВРИ за предстоящи задачи

1.2.  По класове -  за запознаване с училищния правилник, ЗПУО, училището и учителите, седмичния режим,  учебния план и др. - между 15. и 30.09. 2021 г.

1.3.  С родителите на  12. клас - във връзка с  предстоящото приключване и зрелостни изпити – октомври  и март.

1.4.  С родителите на 4. и 7. клас - във връзка с НВО и приключването на степента на  образование- ЯНУАРИ И МАЙ.

    Останалите срещи се провеждат по време и тематика, определени от класния ръководител, съвместно с родителите. Срещите се вписват в седмичните планове на училището и в тях участват при необходимост директор, учителите,  преподаващи в съответната паралелка и други лица.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Комисията е в състав, утвърден със заповед на директора, и отговаря:

      за подготовката и провеждането на училищни дейности по опазване на здравето и живота на учениците и учителите, изготвя информационни материали с подходящо съдържание;

      организира мероприятия съвместно с КАТ, ПБЗН, РЗИ;

      членовете на комисията съдействат на учителите и учениците за прилагане на мерките за безопасност при движение по пътищата и безопасните поведение в училище

      в началото на учебната година организира с децата от 1. и 2. клас провеждането на демонстративни занятия за безопасно пресичане в района на училището

Срок. : Октомври 2021г.

Председател на комисията

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет при СУ "Христо Ботев" - Кубрат, проведено на 14.09.2021г. , Протокол № ….. /15.09.2021г.

                                                                                  Директор: …..………….

/Росица Христова/

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com