Български (България)English (United Kingdom)
Home МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ERASMUS+ KД2-проект "Learning Foreign Language Through ICT" проект от програмата Еразъм+, КД2 на тема „Learning Foreign Language Through ICT“
проект от програмата Еразъм+, КД2 на тема „Learning Foreign Language Through ICT“
Written by Administrator   
Tuesday, 24 November 2015 15:22
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

В СОУ „Христо Ботев“ стартира проект от програмата Еразъм+, КД2  на тема „Learning Foreign Language Through ICT /Изучаване на чужд език чрез информационни и комуникационни технологии/ Договор за финансова подкрепа № 2015-1-RO01-KA219-015095_6. Партньорски държави: Румъния, България, Полша, Италия, Кипър, Гърция, Турция и Испания.

Проектът е с продължителност две години и има следните цели:

1.      Развиване на умения за общуване на английски език и изграждане на дигитални умения у учениците;

2.      Обмяна на информация и опит чрез кратки срещи на учителите в партньорски  училища; 

3.      Повишаване качеството на обучението по английски език във всички аспекти - преподаване, учене и оценяване;

4.      Мотивиране на учениците за използване на английски език при общуване с гостуващите учители.

 

Приоритети на въздействието:

1.      Интегриране на информационните технологии в обучението;

2.      Подобряване качеството на обучението чрез мобилности и трансгранично сътрудничество;

3.      Намаляване на различията в образователните резултати на ученици в неравностойно положение.

 

Очаквани резултати:

·         Участници в проектните дейности: 326 ученици и 30 учители;

·         Пет международни срещи за отчитане на напредъка;

·         70% от учениците в целевата група да четат с разбиране текстовете;

·         70% от учениците в целевата група да превеждат текстове от английски език на роден език и обратно;

·         60% от учениците в целевата група да пишат кратки съчинения;

·         70% от учениците да спазват граматическите правила в устни и писмени съобщения;

·         50% от учениците да водят разговор.

·         уеб сайт с отворен достъп за продуктите на проекта.

 

От СОУ „Христо Ботев“ в проектните дейности участват 74 ученици от 5., 6. и 7. Клас. Те преминаха през входящ тест „Ниво на знанията по английски език“ – общ за всички ученици от партньорските училища. В периода до коледната ваканция учениците имат за задача чрез прилагане на информационните технологии да изготвят презентации за града, училището, съучениците, домашните любимци, семейството /родословно дърво/, коледни картички и др.

 

 На среща на учителите по английски език в село Ивещи, Румъния, проведена през месец ноември - 2015г., бяха обсъдени училищните резултати от входящия тест в партньорските държави и беше проведена дискусия за типичните за учениците грешки и затруднения. Гостите присъстваха на открит урок по английски език с използване на ИКТ в обучението. Други дейности от международната среща: запознаване с образователните системи на партньорските държави,  представяне на сайта на проекта в платформата eTwinning: https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=116989, създаване на акаунти за учениците и публикуване на продукти в Twin Space. Обсъдени бяха учебните програми и хорариума по английски език във възрастовата група 10 – 13 г. и бяха представени учебниците, които се използват в различните партньорски училища. При многобройните дейности в училището учениците бяха окуражавани да говорят на английски език и усъвършенстваха комуникационните си умения. Срещата в Румъния беше оценена от всички участници като ефективна и ползотворна. 

Last Updated on Thursday, 01 September 2016 08:36
 
farmakosha.com