Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1327
mod_vvisit_counterВЧЕРА1159
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА1327
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ38408
mod_vvisit_counterВСИЧКО2551980
first
  
last
 
 
start
stop
Начало СТИПЕНДИИ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК
Написано от Administrator   
Сряда, 26 Октомври 2022 00:00

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК

НА УЧЕБНАТА 2022/2023ГОДИНА

Четете Правила за стипендии, качени на сайта на училището

Приемане на документи – от 26.10.22 г. до 11.11.22 г.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление-декларация по образец (разпечатва се от сайта на училището или се получава от канцеларията и се попълва);

Документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството.

Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

Представят се документи като:

- бракоразводно решение /при развод в семейството/, с присъдени родителски права за учениците;

- акт за сключен граждански брак – при повторен брак на родител;

- смъртен акт

- решения за трайна неработоспособност;

- други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на членовете на семейството на кандидата за стипендия.

За учащите братя и сестри се представя документ от съответното училище, че са записани за съответната учебна година в дневна форма на обучение.

Документи, удостоверяващи брутния месечен доход на семейството през месеците

АПРИЛ, 2022– СЕПТЕМВРИ, 2022г.

Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6

месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на

месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. Месечният

доход на член от семейството за периода трябва да е до 710,00лв.

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват

всички получени през предходните 6 месеца суми от:

доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица;

пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена

работоспособност;

месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца;

месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане;

обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без

еднократните помощи;

присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

Други доходи

Брутният доход се удостоверява със служебно издадени документи, върху които е

посочен точния адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и

идентификационния номер. Получените през периода обезщетения за временна

нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.

При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход

Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи в

съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран

преводач.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ /РУСО/ за получените

през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени

родителските права и декларация свободен текст от ученика за получената в периода

издръжка от другия родител. Представят се и доходите на новия съпруг ( в случай на

повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права), или на лицето,

с което се съжителства.

За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба

“Социално подпомагане”.

За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран

съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др.

задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията (нотариално

заверена) следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и

идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не извършва дейност, се представя

документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай,

ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи

като безработен. Представя се справка от НАП за осигурителния доход за

предходните шест месеца.

Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/,

посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна

година. Представя се документ за регистрация като земеделски производител и

декларация свободен текст ( нотариално заверена) за размера на получения доход.

За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда

през целия изискван период. Безработните представят документ за регистрация от

бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ

/РУСО/. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

24. Нулев брутен доход не се приема.

25. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от

родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните

документи.

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com