Български (България)English (United Kingdom)
Начало СТИПЕНДИИ Вътрешни правила за получаване на стипендии за учениците от СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
Вътрешни правила за получаване на стипендии за учениците от СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
Написано от Administrator   
Четвъртък, 19 Октомври 2023 00:00

 

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ , КУБРАТ

Вътрешни правила

за получаване на стипендии за учениците от СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда, условията и финансовите параметри за отпускане на стипендии в СУ „Христо Ботев“, Кубрат, в съответствие с действащата нормативна уредба, съгласно Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Чл.2. С правилата се регламентира:

1. видът и размерът на получаваните стипендии;

2. условията, редът и начина за получаване на стипендии;

3. критерии и условия за класиране на учениците;

4. сроковете и видовете документи.

Чл.3. Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Р България за съответната година

Чл.4. Настоящите правила имат за цел:

1. гарантиране на обективност и справедливост при отпускане на стипендии.

2. мотивиране на учениците за постигане на високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност;

3. недопускане на дискриминация и неравностойно третиране на ученици при класиране и получаване на стипендии.

Глава втора

ВИДОВЕ И РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ

Чл.5. (1)Съгласно периода на получаване ученическите стипендии са месечни и еднократни.

1. Месечните стипендии са:

а) за постигнати образователни резултати;

б) за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

в) за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

г) за ученици без родители.

2. Еднократните стипендии са:

а) за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа

му до образование;

б) за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

(2) Броят на месечните и еднократните стипендии се утвърждава ежегодно от директора по предложение на комисията , съобразно финансовите параметри на субсидията.

Чл.6. Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 % от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

Чл.7. (1) Размерът на месечните стипендии за постигнати образователни резултати се определя на :

(а) стипендии в размер 55 лв.получават всички ученици с успех 6,00

(б) стипендии в размер 50 лв. получават всички ученици с успех от 5,99 до 5,85

(в) стипендии в размер 45 лв. получават класирани ученици с успех от 5,84 до 5,70

(г) стипендии в размер 40 лв. получават класирани ученици с успех от 5,69 до 5,50

(2) Размерът на останалите месечни стипендии по чл.5. ал.1, е в размер на 30 лв.

Чл.8. Максималният размер на еднократните стипендии се определя в размер на 100,00 лв.

Чл.9. При недостиг на финанси размерът на всички стипендии се намалява пропорционално с процента на общия дефицит.

Глава трета

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Чл.10. При условията и по реда на настоящите правила се отпускат стипендии на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държави - членки на ЕС, или на държава–страна по споразумението за ЕИП, или на конфедерация Швейцария, ученици в СУ „Хр. Ботев“, Кубрат

2. чужденци - ученици в СУ „Хр. Ботев“, Кубрат:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;

в) приети, въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;

г) търсещи или получили международна закрила в страната.

Чл.11. При условията и по реда на настоящите правила се отпускат стипендии и на ученици с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап.

Чл.12. Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

Чл.13. Стипендиите за постигнати образователни резултати, за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

Чл.14. Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и на ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието и се изплащат целогодишно.

Чл.15. (1) Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на учениците.

(2) За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.

Чл.16. Отпускането на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания, на ученици без родители и на еднократните стипендии се извършва без класиране.

Чл.17. Отпускането на еднократни стипендии става след предложение от класния ръководител или учител, представяне на необходимите документи и мотивирано предложение на комисията по чл.21 до директора на училището .

Чл.18. Разходите, за които се отпуска стипендията за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се доказват с разходооправдателни документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

Глава четвърта

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл.19. (1) На стипендии за постигнати образователни резултати имат право ученици с отличен успех, равен или над 5.50, и допуснати не повече от 10 (десет) отсъствия по неуважителни причини.

(2) На стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането имат право ученици, чийто месечен доход на член от семейството е равен или под минималната работна заплата за страната и среден успех не по-нисък от Много добър (4.50) и допуснати не повече от 10 (десет) отсъствия по неуважителни причини. За ученици със СОП единственият критерий е месечният доход на член от семейството.

(3) На стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания имат право ученици с тежки хронични заболявания, като представят решения на ЛКК или ТЕЛК.

(4) На стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 1 (г) имат право ученици, чиито родители са починали, или лишени от родителски права.

Чл.20. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

(2) Учениците с право на стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 1 (в) и (г) при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

(3) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

Чл.21. (1) Класирането на учениците за получаване на месечна стипендия за постигнати образователни резултати се извършва според успеха на ученика.

(2) Класирането на учениците за получаване на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се извършва според месечния доход на член от семейството. В случай, че броят на кандидатите надхвърля определения за съответния учебен срок брой на този вид стипендии, като допълнителен критерий служи успехът на ученика от предходната година/ предходния срок

Глава пета

ПРОЦЕДУРА, СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

Чл.22. За изпълнение на дейностите по настоящите правила със заповед на директора се сформира комисия.

Чл.23. Правомощията на комисията по чл.21 са:

1. предлага на директора разпределението на средствата по видове стипендии; критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии; размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или за учебна година;

2. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия;

3. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия.

4. комисията предлага на директора учениците, които имат право на стипендия от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства.

5. при отпускане на стипендиите за отличен успех се взима предвид средния успех от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок – успехът от предходния срок.

Чл. 24. Еднократна стипендия за един и същ ученик се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

Чл. 25. (1) Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището.

(2) Стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл.21.

Чл. 26. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен разходооправдателен документ, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен.

Чл. 27. Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия се определя със заповед на директора в началото на всеки срок

Чл. 28. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление-декларация по образец (разпечатва се от сайта на училището или се получава от канцеларията и се попълва);

2. Документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството.

Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и

пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

Представят се документи като:

- бракоразводно решение /при развод в семейството/, с присъдени родителски права за учениците;

- акт за сключен граждански брак – при повторен брак на родител;

- смъртен акт

- решения за трайна неработоспособност;

- други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на членовете на семейството на кандидата за стипендия.

За учащите братя и сестри се представя документ от съответното училище, че са записани за съответната учебна година в дневна форма на обучение.

Документите от чужбина да са преведени на български език от лицензиран преводач.

3. Документи, удостоверяващи месечния доход на семейството през 6-те месеца преди месеца, в който започва учебният срок;

3.1.Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от:

доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност;

месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца;

месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане;

обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи;

присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

Други доходи

3.2. Брутният доход се удостоверява със служебно издадени документи, върху които е посочен точния адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния номер. Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.

3.3. При нулев доход работодателят посочва основанието за липса на доход

3.4. Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

3.5. Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ /РУСО/ за получените през периода пенсии по месеци.

3.6. При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и декларация свободен текст от ученика за получената в периода издръжка от другия родител. Представят се и доходите на новия съпруг ( в случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права), или на лицето, с което се съжителства.

3.7. За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба “Социално подпомагане”.

3.8. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др. задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен.

3.9. Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/, посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна година. Представя се документ за регистрация като земеделски производител и декларация свободен текст за размера на получения доход.

3.10. За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период. Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ /РУСО/. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

3.11. Нулев брутен доход не се приема.

4. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

Чл. 29. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията и от правото да получава такава до края на курса на обучение, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. При непълни документи комисията уведомява заявителя, който в срок от 3 (три) работни дни трябва да отстрани нередностите или да представи допълнителни документи. При неизпълнение на препоръките на комисията, документите няма да бъдат разглеждани.

§2. Ръководството на училището е длъжно да доведе до знанието на педагогическия персонал и учениците в гимназиален етап настоящите правила и всяко тяхно изменение в срок до 3 (три) работни дни от приемането им на педагогически съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. При условията и по реда на настоящите вътрешни правила през учебната 2017 – 2018 г. се отпускат стипендии и на ученици в IX клас, които се обучават в профилирана паралелка по училищен учебен план с интензивно изучаване на чужд език, утвърден при условията и по реда на отменените ЗНП и ЗСООМУП.

§4. Настоящите вътрешни правила за получаване на стипендии са утвърдени със заповед № 365/ 20.02.2018г. на директора на СУ «Христо Ботев»

§5. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба.

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com