Български (България)English (United Kingdom)
Home PROJECTS Учебна визита - Майя Радева
Учебна визита - Майя Радева
Written by Administrator   
Thursday, 05 May 2011 00:00
There are no translations available.

ОТЧЕТ

УЧЕБНИ ВИЗИТИ 2010-2011

 Регистрационен номер

 

2010-SV-02-BG-LLP-03051

Селекционна година

2010

Номер на договора

LLP-2010-SV-45

Трите имена на участника във визитата

Майя Николова Радева

Тема на визитата

Европейски и глобални измерения на образованието

Целеви език

Английски

Страна на провеждане на визитата

Словения

Продължителност на визитата

11.04-15.04.2011 г.

 

I.              Съдържателен отчет

1.    Подготовка преди провеждането на визитата

При подготовката си за учебната визита наблегнах на систематизирането на информация, която показва: как нашата образователна система, във всички степени и етапи, е обвързана с европейските програми за преподаване и учене, как са ангажирани учениците в дейности, произтичащи от насоките за формиране на осемте ключови компетентности. След това се постарах да изработя аргументирана презентация, показваща участието на учителите и учениците от СОУ „Христо Ботев”, град Кубрат в посочените дейности. Отделих време за овладяване на пакет от понятия на английски език, отнасящи се учебния план и учебните програми, с които ще се борави при груповата работата по темата на визитата ”Европейски и глобални измеления на образованието”

 

2.    Знания и умения, придобити по време на визитата

Съществена част от визитата беше посветена на етапите и звената в образователната система на Словения /основно училище, детска градина, професионално училище и гимназия/  и институциите, работещи за прилагане на европейските програми в страната – Национален образователен  институт, Обществен отворен университет и Национална агенция – CMEPIUS и др. От голяма полза за мен са изводите, които се налагат след сравнение с българската образователна система, нашите учебни планове и контактите ми с подобни институции в България. Смятам, че сегашното състояние на подобни звена в нашата страна показва ориентираност  и тясна връзка с тенденциите, характерни и за другите европейски държави; за мен като главен учител беше полезно да науча каква е посоката на повишаване на квалификацията на учителите и да се убедя, че новите технологии /използване на интерактивни дъски и мултимедия/ и доброто владеене на английски език са само средства за по-успешен образователен процес и пълноценна образователна среда. Силно съм впечатлена от организирането на разнообразни курсове за продължаващо образование за възрастни и енергичността на екипа от Отворения университет в град Птуй. Качеството на образованието в Словения е постигнато не само с реформи в учебните планове и програми, подобни на нашите, но и с осигуряването на модерна материална база и оптимално финансиране на хранене във всички училищни степени.

3.    Резултати след провеждането на визитата: в професионалното развитие и в институционален план

Посещението в Словения на институции, подобни на нашата ми даде възможност да направя сравнение за нивото на преподаване и обучение в нашето училище и да споделя с колегите си кои дейности биха могли да се актуализират и модернизират. Смятам за мое задължение да започна изработването и прилагането на тематични материали за интерактивна дъска и с другите учители да отговорим на нуждата от прилагане на нови средства за визуализация, обучение и оценка по различните учебни предмети.  Имам идеи за усъвършенстване на моята лична професионална компетентност, които се зародиха от общуването с колегите от Словения – самообразование и разширяване на набора от използвани методи и подходи.  При учебната визита създадох контакти, които ще направят по-успешно международното сътрудничество на нашето училище при работа по европейски програми и проекти.

4.    Разпространение на информацията и опита след приключване на визитата

За представянето на дейностите и институциите, с които се запознах по време на учебната визита съм подготвила презентация и видео. Достъпни са на сайта на училището и ги представих пред учениците от 8-10 клас и учителите по общообразователни предмети. Организирах сбирка с председателите на методическите обединения, пред които споделих всички модели на организация, които наблюдавах  по време на учебната визита, както и тези представени от другите участници. При пряката ми работа в учебните часове наблягам на подходи за повишаване на мотивацията и прилагане на дейности, чрез които да се усъвършенстват ключовите компетентности и използвам всяка възможност за работа между ученици от различни възрасти. Изработих кратък английско – български речник с термини, които са полезни при боравене с европейските програми.

 5.    Планове за продължаващи дейности (в това число и проекти по различните секторни програми на Програма „Учене през целия живот”)

В групата по програмата „Учебни визити” имаше представители на средни училища /Италия, Естония/, с които имаме готовност да започнем работа за подготовка на нови проекти по подпрограма „Коменски”,  както и идеи за обмен на успешни обучителни практики и готови дидактически материали, като в тези дейности ще се включат всички участници от групата.

 Майя Радева

Download:

Речник на честно използваните термини, при работа по Европейски проекти:       

Last Updated on Thursday, 05 May 2011 07:54
 
farmakosha.com