Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1185
mod_vvisit_counterВЧЕРА1684
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА7353
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ15844
mod_vvisit_counterВСИЧКО3337837
first
  
last
 
 
start
stop
Home PARENTS За образованието и неговите цели
За образованието и неговите цели
Written by Administrator   
Monday, 15 February 2010 10:30
There are no translations available.

За образованието и неговите цели


Защо е важно детето ни да учи и да получи добро образование?
   Най-простият отговор е: за да живее добре, да избере професия, да има с какво и да знае как да се изгради като личност, да бъде уважаван от другите гражданин и да може по-лесно да търси късмета си по света.
   Образованието помага на човек да мисли по-добре, да се грижи за себе си, за своето здраве и благополучие, да взима решения, да бъде независим, сам да определя какво е добро за него, да прави своите житейски избори.
    В стратегията за развитие на средното образование в България е записано, че основни негови цели са:


- да формира българския гражданин като свободна, морална и инициативна личност, с широка обща култура, уважаващ законите, правата на другите, техния език, религия, култура, познаващ и зачитащ националните и общочовешките ценности;
- да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;
- да изгражда физически и морално здрави личности, готови да поемат граждански отговорности;
- да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;
- да формира потребности, интереси и нагласи за учене и за обучение и самоусъвършенстване през целия живот;
- да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, позволяващо й непрекъснато да се образова и самообразова.

Няколко са основните цели на съвременното образование:

 

Ø      Да се научим да познаваме и да разбираме света около нас; да притежаваме достатъчно широка обща култура, както и възможност за задълбочена работа върху малък брой теми. Това означава също да се изучим така, че да се възползваме през целия си живот от възможностите, които образованието ни дава.

Ø      Да се научим да се справяме с и във всякакви ситуации в живота;

Ø      Да се научим да живеем добре и заедно с другите хора - и в семейството, и в квартала, и в обществото, като се опитваме да ги разберем и като зачитаме тяхната независимост; да се научим да работим с другите хора и да се справяме заедно с тях в конфликтни ситуации - в дух на взаимно зачитане, разбирателство и мир.

Ø      Да се научим да бъдем верни на себе си, да се грижим за себе си, да мислим за своето бъдеще, да правим най-доброто за развитието на собствената си личност и да можем да действаме с по-голяма самостоятелност, по-трезво и по-отговорно.


***
Какво трябва да знае и умее младият човек днес?


Да умее да управлява ресурсите, с които разполага и които може да придобие:

  • Да знае как да планира своите дейности, за да осъществява целите си;
  • Пари - да знае как да подготвя личния си бюджет, да води отчетност на средствата, с които разполага, за да постигне своите цели;
  • Материали и оборудване - да може да придобива, да складира, да разпределя и да използват ефективно материалите, които има на разположение за осъществяване на своята дейност;
  • Хора - да знае как да оценява уменията на хората и ако ги ръководи, да им разпределя работа, да оценява нейното изпълнение и да знае как да контактува успешно с тях в този процес.

 

Да умее да работи с другите хора:

·        Да може да работи добре в група - като член на екип да допринася за успешното осъществяване на дадената задача;

·        Да може да предава това, което знае и умее на другите;

·        Когато е необходимо да бъде водач на останалите, да може да ги убеждава в това, което смята за правилно, да защитава мненията си;

·        Да може да се договаря и преговаря - да постига споразумения, да защитава своите интереси в тези преговори;

·        Да работи добре с хора различни от него - с мъже и жени, от различни етнически групи.

 

Да може да намира и да ползва необходимата му информация:

 

·        Да я намира и да оценява кое от нея ще му бъде полезно;

·        Да организира и поддържа съответната информация и да знае как да я предава на другите;

·        Да използва компютърна техника, за да преработва набраната информация.

 

Да може да разбира различните системи, които стават все повече и по-разнообразни в съвременния свят и от които зависи животът и добруването ни: производствените системи /фирми, фабрики, предприятия/, обществените системи и различните организации:

 

·        Да знае как тези системи функционират и да е наясно как може да работи и да действа във всяка от тях - като работник, като гражданин, като член на политическа партия или неправителствена организация;

·        Да може наблюдава и да управлява системите, с които работи или в които участва

 

Да може да си служи с различни технологии в областта, в която работи. Да подбира съответни технологии, да знае как функционират системите, да ги поддържа и да отстранява появяващи се повреди, да може да работи с компютри .
За да прави всичко това, младият човек трябва да умее няколко основни неща:

 

·        Да чете, да пише, да смята, да слуша умело и да говори убедително;

·        Да мисли творчески, да взема решения, да решава проблеми, да обосновава своите решения;

·        Да притежава качества като отговорност, способност за реално самооценяване, самоуправление, честност.


***

Кои са важните неща, които стават в образованието днес?


   За разлика от миналото, когато човек е изкарвал няколко години в училище, днес той се учи цял живот - светът се променя толкова бързо, че само със знанията от училище индивидът просто не може да се справя след няколко години.
    Това означава обаче, че човек трябва да е изкарал колкото се може повече години в училище /да е завършил поне средно образование/, за да може да се учи по-нататък. Ако тези години в училище му липсват, много често той просто няма да може да разбира същността на нещата в различните квалификационни курсове и често няма да бъде допускан до тях.
    Остане ли само с начално образование или с още няколко години, просто прекарани в училище, човек ще се справя много трудно по-нататък в живота. За него ще са недостъпни огромната част от добре платените човешки дейности. Той ще може да упражнява - и то не постоянно - само професии, изискващи тежък физически труд или такива, с които образованите хора никога не се захващат. Колкото е по-ниско образованието му, толкова по-малка ще бъде и заплатата му и по този начин човек не само ще живее бедно, но ще обрича на бедност и своето семейство, децата си.


   За да бъдем наясно какво е положението у нас днес, ще посочим, че у нас не повече от 10 процента от ромите продължават да учат в средни училища, а в Западна Европа 90 процента от младите хора са в гимназии и в професионални училища и близо половината от тях продължават образованието си в университети.
   С една дума, днес начално образование не означава да се научиш да четеш и пишеш, а да останеш в училище поне до навършване на пълнолетие, за да можеш след това да намираш подходяща работа и да продължаваш да се учиш цял живот.
   Днес цел на образователните системи в развитите държави е да дават равни възможности за образование на всички. В миналото е било нормално за дете на бедни родители, на имигранти, на родители от малцинствата да няма достъп до училище или да остане там само колкото да се научи да чете и да пише на елементарно равнище.
   Сега в образователните политики на всички държави от Европейския съюз основно положение е даването на равни шансове на всички деца - без разлика на произход, пол, богатство. В това е и възможността всеки да получи добро образование, да напредне, да надмине родителите си, да се утвърди в обществото. Равните шансове, особено за деца от малцинствата, от по-бедни групи, живеещи в по-лоши условия, се постигат, като им се дават специални възможности да получават средства по време на учене /целеви стипендии/, в някои случаи също и дрехи, храна. Далеч по-важна е специалната методическа помощ, която такива деца получават, за да се учат по-добре и да могат да настигнат връстниците си, идващи от по-заможни семейства. В днешното училище и за учителя, и за обществото е важно всички деца да постигат успех, да се учат добре, да се развиват, а не да бъдат принудени да го напускат рано и да търсят ниско платена, "черна" работа. Съвременното общество и по-специално нашето, в което раждаемостта непрекъснато намалява /и само за десет години броят на първокласниците е спаднал от 120 хиляди на 60 хиляди годишно/, има голяма нужда от образовани млади хора.
Това е така и защото компютрите навлизат навсякъде в живота ни. Чрез тях се събира цялата информация и данни за нас - хората, за заобикалящия ни свят. С компютри работят хората в социални грижи и в бюрата по труда, в общината, с компютри работят и навсякъде във фирми и учреждения, в магазини, ателиета за услуги, предприятия, компютрите навлизат дори и в музиката, в живописта и т. н. Да не може да работи с компютър днес означава да оставим на детето си възможността само за най-тежката и нископлатена работа, означава да го изолираме от обществото, да то обречем на бедност.
Компютрите и владеенето на чужди езици ще помагат на младите хора да живеят навсякъде добре и да могат да уреждат живота си вече в обединена Европа.
    Друго важно обстоятелство, което трябва да знаем за съвременното образование, е, че то дава в много голяма степен възможността на младите хора да намерят подходяща професия чрез професионалните училища и гимназии. И тъй като обществото става все по-сложно, то и изискванията към отделните професии, а следователно и необходимото време да се изучиш, стават все повече. До не толкова отдавна се е смятало, че е необходимо човек да се научи да чете и да пише, за да може да изпълнява различни професии. Днес за всяка професия се изисква продължително и целенасочено обучение и обикновено само с четири и дори с осем години /срокът, необходим за завършване на основно образование/ човек не може да разчита на нищо по-сериозно при търсенето на работа и при избора на професия. Нещо повече - той трябва да завърши поне гимназия или професионално училище и след това да продължава да учи под различни форми цял живот, да посещава разнообразни курсове, за да се подготвя за постоянно появяващите се нови изисквания към пряката му работа, за новите професии и възможности, които ще се откриват пред него.
  Виждаме колко много са безработните в съвременното общество и колко трудна е борбата за намиране на работа. Трябва да разберем, че винаги по-лесно ще намира работа ученият, човекът, който може оперативно да отиде на съответен курс, да се подготви за нова професия, а за неграмотния или слабограмотния ще останат и сега, и за в бъдеще само програмите за социални помощи и най-нископлатената и непривлекателна работа.

Какво от законите в образованието трябва да знаем?

  Преди всичко самото образование е наше право - на нас, на нашите деца. В Закона за образованието ясно е записано "Гражданите ползват правото си на образование в системата на народната просвета независимо от своята възраст."
  Образованието в училище ни дава знания за света и за хората, как да живеем, как да работим, как да успяваме в живота.
  В училище обаче не се преподава задължително дадена религия. Ако искаме нашето дете да научи нещо повече за християнството или за исляма и от малко да усвоява и да живее според религиозните правила, ще трябва да го пращаме в свободното му време на неделно училище в джамията, в църквата. В Закона за образованието, а и в Конституцията ни е записано, че "учениците ползват правото си на безплатно образование в държавните и общинските училища, като не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания; ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си; заплащат се разходите за провеждане на конкурсни изпити за приемане на ученици след завършен 7. клас или след завършено основно образование в държавни и общински училища".
  За съжаление безплатното образование вече няколко години не означава безплатни учебници, а включва и всички други разходи за вашето дете - за тетрадки, за облекло, за храна по време на училище, за заплащане на занимания в кръжоци в младежките домове и центрове, за лагери по време на ваканцията.
  Тежко е наистина, но ако искаме детето да е добре в училище, да е в крак с другите деца, родителите  трябва да му осигуряват всичко това - от собствените доходи, от социални помощи, да се интересуват какви програми за подпомагане на ученици се осъществяват в нашето селище, в квартала.

   Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително за всички граждани на Република България. Това означава, че е задължение на родителите  да пращат децата си на училище. Тъй като често детето естествено ще предпочита да играе, ваше задължение е не само да го изпратите в училище, но и да следите дали то го посещава редовно и как се справя с уроците.
    Често децата не говорят добре български и за да учат наравно с останалите, трябва да се подготвят задължително една година преди постъпването им в първи клас. Тази подготовка се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителен клас в училище по ваш избор.
     Обучението и възпитанието на децата и учениците в системата на народната просвета се провежда на български език. Децата, за които българският език не е майчин /а майчин език е езикът, на който детето общува у дома, в семейството си/, могат да изучават майчиния си език в общинските училища като избираем предмет - важно е като родители да изявите желание и да се събере група от 12 деца. Училището трябва да им осигури учител по съответния език.
      В най-ранна възраст детето тръгва на детска градина - това е училището на най-малките. В детската градина се отглеждат, възпитават и учат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1. клас.
    

v                     
***
  
След детската градина децата ни тръгват на училище, което е задължително до 16- годишната им възраст. Само в училище те могат да получат свидетелства, че са завършили образованието си: до 4. клас - начално, до 8. клас - основно и до 12. клас - средно.
Училищното образование е общо и професионално.
    Общото образование осигурява необходимите знания на децата и възможността те да продължат да се учат в по-горна степен и във висши училища /да бъдат студенти/.       Професионалното образование, което се провежда в съответно профилирани професионални училища, дава възможност на децата да усвоят и дадена професия.
От друга страна образованието може да бъде разделено на основно и средно. Основното образование се осъществява на два етапа - начален и прогимназиален.
Началният етап е от 1. до 4. клас включително. Прогимназиалният етап е от 5. до 8. клас, включително. Обучението се осъществява в прогимназиални училища, основни училища, средни общообразователни училища, училища по изкуствата, професионални училища, спортни училища и в специални училища. Тези училища издават и свидетелство за завършено основно образование.
Средното образование е с четиригодишен срок на обучение след завършено основно образование. Обучението се осъществява в гимназии, профилирани гимназии, средни общообразователни училища, професионални гимназии или професионални училища, спортни училища, училища по изкуствата и в специални училища.
Запомнете, че "на учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма съответно училище, се осигурява безплатен транспорт и/или интернатно обучение в средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината".
В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Децата ви може да постъпят на училище и на 6 години, ако прецените като родители или настойници, че физическото и умственото им развитие позволява това.
Вие може да изберете училище за детето си.
Учениците, завършили началния етап на основното образование /първи - четвърти клас/, продължават обучението си в пети клас.
Те могат да постъпят в различни училища, а в някои специални училища /училища по изкуствата и в паралелките за спорт/ учениците могат да постъпят в пети клас, след като се провери имат ли необходимите качества и след успешно издържат изпит.
За получаване на професия в професионални училища и професионални гимназии, както и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, в тях могат да постъпят ученици със завършен 7. или 8. клас.
Ако искате детето ви да постъпи в държавно или общинско спортно училище, то може да го направи след 6., 7. или в 8. клас след проверка на способностите му.
В паралелките по изкуства и спорт в държавните и общинските основни и средни общообразователни училища учениците могат да постъпят в класове от началния и прогимназиалния етап на основното образование след проверка на способностите им.
Ако искате да преместите детето си в друго училище от пети до осми клас, трябва да разберете какви са условията, които приемащото училище е поставило. Преместването може да стане през цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Процедурата се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което детето ви е учило.
Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.
Ако децата ви ще кандидатстват за приемане в спортни училища, в професионални училища и в професионални гимназии, след 6., 7. и 8. клас се издава съответно удостоверение за завършен клас за целите на приема в такива училища. В тях се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит.
На учениците, завършили 8. клас, училището издава свидетелство за основно образование.
След като детето ви завърши основно образование, то може да продължи обучението си в 9. клас на средни общообразователни училища, гимназии, професионални гимназии, професионални училища, училища по изкуствата, специални училища или в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища и в гимназии
След 7. клас детето ви може да продължи в профилирани гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища или в профилирани паралелки в средни общообразователни училища, а също и в гимназии или в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища и в гимназии.
Ако детето ви има специални образователни потребности и е завършило 8. клас, но не е усвоило изискваните знания по обективни причини, то може да продължи обучението си в 9. клас на училища, които организират професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация.
Приемането на учениците в 8. или 9. клас в държавните и общинските средни общообразователни училища, гимназии, профилирани гимназии, профилирани паралелки в средни общообразователни училища, профилирани паралелки по изкуства и спорт в средни общообразователни училища се извършва след полагането на определени изпити.
Завършването на даден гимназиален клас – 9., 10., 11., 12., се удостоверява с ученическа книжка.
Ако детето ви навърши 16 години и напусне училище, му се издава удостоверение за завършен клас.
След завършване на 12. клас се полагат държавни зрелостни изпити и тези, които ги издържат успешно, получават диплома за завършено средно образование. Учениците полагат два държавни зрелостни изпита, от които единият е по български език и литература, а вторият по учебен предмет от учебния план - по избор на ученика. По свое желание всеки ученик може да положи и трети държавен зрелостен изпит по избран от него учебен предмет.
В случаите, когато ученикът не е положил успешно държавните зрелостни изпити, му се издава удостоверение за завършено средно образование, но той не може да кандидатства, за да бъде приет във висше училище.
Завършено професионално образование /в професионално училище или гимназия/ се удостоверява с диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършено средно образование, със свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност.
Специалните училища за ученици с увреждания на слуха или зрението са за обучение на ученици от 1. до 12. клас с увреден слух или с нарушено зрение и в тях децата прекарват цялата учебна седмица.
Специалните училища за обучение на ученици, които са умствено изостанали, са помощни училища и са от полуинтернатен или от интернатен тип. В тези училища може да се организира професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация.
За децата, които са нарушили законите, има специални възпитателни училища - интернати и социалнопедагогически интернати. Възпитателните училища-интернати са за обучение на ученици от 1. до 12. клас, извършили противообществени прояви. В тези училища може да се осъществява професионално обучение.
Социалнопедагогическите интернати са за обучение на ученици от 1. до 8. клас, които нямат подходящи условия за живот в семейството си, лишени са от родителски грижи и надзор, извършили са /или съществуват предпоставки да извършат/ противообществени прояви. В тези училища може да се организира професионално обучение.
За лица, лишени от свобода, се организира обучение в училище в съответния затвор или поправителен дом. В този род училища се осигурява възможност за придобиване на основно или средно образование и/или за професионално обучение.
Вечерните училища се организират за обучение на лица, навършили 16-годишна възраст, които не се обучават в обикновено училище. Във вечерно училище може да изпратите детето си дори и да е под 16 години, ако има важни семейни или други социални причини, удостоверени с документ, издаден от компетентен орган и потвърждаващ, че не е подходящо детето да се обучава в обикновено училище. Във вечерните училища се организира обучение за придобиване на основно или средно образование и/или за професионална квалификация.

v                     
***
Как е организирано обучението в училище?
Нека да си припомним някои позабравени неща.
Училищното обучение се организира в последователни класове, а в зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки, които се обозначават с началните букви на българската азбука.
Броят на учениците в паралелка се определя с наредба на министъра на образованието и науката и е различен за различните класове.
Времето за учене се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна или великденска и лятна ваканция. Учениците в .1 клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.
Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с продължителност 12 месеца, но самите учебни занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.
Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни - от понеделник до петък.
Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната, както и дните за отдих на учениците от 1 клас и другите неучебни дни се определят от министъра на образованието и науката преди започването на учебната година.
Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:
двадесет и два учебни часа - в 1. и 2. клас;
двадесет и пет учебни часа - в 3. и 4. клас;
тридесет учебни часа - в 5., 6., 7. и 8. клас;
тридесет и два учебни часа - в 8., 9., 10., 11. и 12. клас;
двадесет и два учебни часа - при вечерна форма на обучение.
Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и включва от 4. до 7. задължителни учебни часа.
Полудневната организация може да се осъществява на две смени - предобед и следобед.
Целодневна организация на учебния ден може да се осъществява за ученици от 1. до 8. клас по желание на родителите и при наличие на добри условия. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих, а децата са през целия ден в училище и за тях се полагат постоянни грижи и контрол.
Продължителността на учебния час е:
тридесет минути - в подготвителния клас;
тридесет и пет минути - в 1. и 2. клас;
четиридесет минути - в 3. и 4. клас;
четиридесет и пет минути - в 5-12 клас - в дневната форма на обучение;
четиридесет минути - във вечерна форма на обучение;
Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.
Най-малките, първокласниците, могат да учат само сутрин.

v                     
***
Това, което децата учат, може да се раздели на три части - задължителна, задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема подготовка.
Задължителната подготовка обхваща предметите, които детето изучава в зависимост от училището и класа, в който то учи. Тези предмети са еднакви и задължителни за всички ученици в същия клас в цялата страна.
Задължителноизбираемата подготовка дава повече знания на детето в зависимост от неговите интереси и лични възможности и в зависимост от възможностите на училището. Например деца в дадено училище могат да се запишат в група по математика, където да учат и да решават по-трудни задачи отколкото техните връстници.
Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение различно от това, което може да се получи по записаните в училищната програма учебни предмети - например обучение по гражданско образование, по театър и т. н., и се провежда извън задължителните учебни часове.
Освен задължителното обучение училището е длъжно да организира и извънкласни дейности през свободното от учебни часове време и да осигури обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта. Като родители вие сте в правото си да поискате подобни дейности за вашето дете, които ще му помогнат да расте по-добре, да учи полезни неща, да изпита удоволствие.
Професионалната подготовка в професионалните училища и гимназии е също обща, отраслова и специфична за всяка професия. Общата задължителна професионална подготовка е една и съща във всички професионални училища в страната по дадена специалност и включва теоретично обучение и практическо обучение.
Отрасловата задължителна професионална подготовка е единна за всички професии от съответно професионално направление при отчитане на спецификата на всяка професия и включва теоретично обучение и практическо обучение.
Специфичната задължителна професионална подготовка е за съответната професия и включва теоретично обучение и практическо обучение.
Задължителната чуждоезикова подготовка по професията осигурява усвояване на специфичните думи и термини, които се употребяват при упражняването на дадена професия.
Цялата информация за предметите, за броя на часовете, за това кога и по колко се учи даден предмет се съдържа в учебния план, който важи за цялата страна и въз основа на който всяко училище разработва свой план и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

v                     
***
Важно е да сме осведомени и за начините, по които са оценявани нашите деца в училище. Те са едни и същи за учителите и учениците в цялата страна, което пък ни дава възможност да знаем, че когато детето учи добре, получава и съответните добри оценки за своите усилия - т.е. трудът му се оценява справедливо, според показаното.
Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.
Учениците се проверяват, като се изпитват, решават тестове, правят контролни работи, разработват проекти. Текущата проверка се осъществява от учителите - системно през първия и втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.
Периодичната проверка се осъществява от учителите по график, утвърден от директора на училището.
Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват с отличен /6/, много добър /5/, добър /4/, среден /3/ и слаб /2/.
Текущите, срочните и годишните оценки се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа. Годишните оценки на учениците от 1 до 8 клас се вписват и в главната книга, а срочните и годишните оценки на учениците от 9 до 12 клас - в личния картон на ученика.
Срочните и годишните оценки на учениците, приети след завършен 7 клас в училищата, се вписват в личния картон на ученика.
Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко среден.
Ученици, които имат годишна оценка слаб /2/ по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец юни или юли и от 1 до 13 септември по ред, определен със заповед на директора на училището.
Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в посоченото време, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.
Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителните поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.
Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителните поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа, а могат да се явяват на поправителните изпити в следващи поправителни сесии.
Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.
Учениците от 1. клас, които не усвояват учебното съдържание, не повтарят класа. За тях се провежда допълнително индивидуално обучение от учителите им по време на учебните занятия и през ваканциите. Обучението се организира по предложение на учителите им, с помощта на съответните специалисти - психолози, логопеди.
За ученици, застрашени от отпадане, училището, с помощта на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации, създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:
индивидуални програми за по-добро обучение;
допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;
извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;
консултации и насочване към професионално обучение, съобразно възрастта и интересите на ученика.

v          
***
Какви документи получават нашите деца за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация?
В удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас се описва как се развива детето и се определя дали е готово да постъпи в първи клас.
В удостоверението за завършен първи клас се вписва обща годишна оценка с думи за резултата от обучението по всички учебни предмети.
В удостоверението за завършен начален етап на основното образование се вписват годишните оценки по учебните предмети за четвърти клас от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени в плана на учиището.
В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки по учебни предмети, определени с учебния план, по който се обучават учениците.
В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.
В дипломата за завършено средно образование се вписва броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план. В дипломата се вписват и оценките от държавните зрелостни изпити.
В удостоверението за завършено средно образование се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план на училището.
В свидетелството за професионална квалификация се вписва броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната и задължителноизбираемата професионална подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план. В свидетелството се вписват и оценките от изпитите за придобиване на професионална квалификация.
В удостоверението за професионално обучение се вписва броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната професионална подготовка, както и по избираемата подготовка, определени с учебния план. В удостоверението се вписват и оценките от изпитите за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
В свидетелството за правоспособност се вписва придобитата правоспособност, която дава право за упражняване на съответна професия.

 

 
farmakosha.com