Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС575
mod_vvisit_counterВЧЕРА5621
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА18544
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ86936
mod_vvisit_counterВСИЧКО3282467
first
  
last
 
 
start
stop
Home NEWS
НОВИНИ
Писмо с № 9105 - 68/24.02.2020 г. от МОН, относно препоръчително ограничаване на пътувания за ученици до Итали или други страни с установена зараза с коронавирус.
There are no translations available.

Писмо с № 9105 - 68/24.02.2020 г. от МОН, относно препоръчително ограничаване на пътувания за ученици до Итали или други страни с установена зараза с коронавирус.

 
Творческо състезание за класове „Имаш силата – бъди приятел“
There are no translations available.

Уважаеми директори,
 

Бих искал да поканя Вашите ученици и техните учители да вземат участие в тазгодишното издание на международната информационна кампания срещу тормоза между деца „Клуб приятелство“Тя стартира на 11 ноември с творческо състезание за класове „Имаш силата – бъди приятел“ и е подкрепена от Национална мрежа за децата и Център за безопасен интернет.

Част от специалната инициатива е и обичаният влогър Стан (@inStanT). Като той ще разказва за уроците, които е научил за приятелството и ще отговаря на въпроси по темата на  Instagram страницата си

Задачата на класовете е да направят колаж на приятелството, заедно с техния учител. След това учителите трябва да изпратят дизайна и данните си за обратна връзка на имейла ни. Научете повече, като прочетете по-надолу.

КАК МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ?

Първо ще ви помолим да попълните, с класа участник, анкетата  „КАКВО ЗА МЕН Е ИСТИНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО?

Състезанието е отворено за всички учители и възпитатели, които обучават клас от максимум 35 деца на възраст 5 – 15 г.
Всеки учител/ възпитател се записва за участие в състезанието от името на класа. Трябва да са изпълнени следните условия:
 
А) Под ръководството на учителя/ възпитателя, класът трябва да създаде „колаж на най-добрите приятели“. Това е колаж от рисунките на най-добрите приятели на всеки ученик. Резултатът трябва да представлява (цифрова) снимка с максимален размер 5 MB.
Б) Дизайнът трябва да бъде изпратен на   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  в рамките на периода за записване (11.11.19 – 08.12.19), като в текста на самия имейл трябва да бъдат предоставени и  данните за обратна връзка, изброени по-долу:

1) Лично и фамилно име на учителя/възпитателя
2) Имейл адрес на учителя/възпитателя
3) Мобилен номер на учителя/възпитателя
4) Име на училището/др., в което преподава учителят/възпитателят
5) Класът, създал въпросния колаж
6) Снимката на колажа

ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

Ще има един носител на първа награда и двама наградени подгласници.
Носителите на награда ще бъдат избрани на 10 декември 2019 г. от специално жури. Уведомление за определените победители ще бъде направено за избраните участници по имейл/телефон в срок от 5 работни дни.

НАГРАДИ:

Носителят на първа награда ще получи:

  • цветен фото принтер за класа;
  • грамота, обозначаваща спечеленото място;
  •  колажа на най-добрите им приятели“ в рамка;
  • подаръчен комплект с награди от Cartoon Network за всяко дете;

Всеки награден подгласник ще получи

  • грамота, обозначаваща спечеленото място;
  • „колажa на най-добрите им приятели“ в рамка;
  • подаръчен комплект с награди от Cartoon Network за всяко дете;

 

 Приканвам Ви да участвате и Ви пожелавам успех!
 
Избор на заявител по схема "Училищно мляко"
There are no translations available.

 
Европейска седмица на програмирането
There are no translations available.

 
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ
There are no translations available.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                                                         www.soukubrat.com

 

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

публикува настоящото

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022

УЧЕБНИ ГОДИНИ

 

Допустими кандидати, съгласно чл. 13, ал. 1,  т. 2 и т. 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата) са :

- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

 

УСЛОВИЯ

1.     Срокът за набиране на предложенията е от 10.10.2019 г.  - до 16.00 ч. на 17.10.2019г.;

2.     Място на подаване на предложенията – сградата на СУ „Христо Ботев“ на посочения по-горе в обявлението адрес.

3.     Брой на учениците в училището от І до IV клас включително през 2019/2020 учебна година е 211 бр.;

4. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.  /3 учебни години/;

 5. Максимален брой доставки за учебна 2019/2020 година:  

- по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9  ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година, което важи за 2020/2021г. и 2021/2022г.;

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

 

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят:

1.     По схема „Училищно мляко“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

- Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

- Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко";

- Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

- Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

- Участникът следва да е изпълнил поне една доставка през последните три години от датата на подаване на предложението по Схема „Училищно мляко“.

- Копие от сертификатите за качество притежаващи кандидатите и/или производителите, чиито продукти ще се доставят в учебното заведение.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления.

 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по  схема "Училищно мляко", при спазване на изискванията на Наредбата.

 4. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по схема въз основа на писменото предложение на комисията.

 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

 

Телефон за допълнителна информация и контакт 084872446

 

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения – 10.10.2019 г.

Директор: ………………………………….

/Росица Христова/

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 34
farmakosha.com