Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС139
mod_vvisit_counterВЧЕРА858
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА997
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ11240
mod_vvisit_counterВСИЧКО1694813
first
  
last
 
 
start
stop
Начало НОВИНИ
НОВИНИ
Часът на Земята 2017

„Часът на Земята“ в СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат 

„Загаси светлините, отвори очи за планетата!”, под това мото за поредна година  се отбеляза „Часът на Земята“ – най-големия празник на природата. По време на нея, милиони хора от целия свят символично изгасват осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват фасадите си. Така всички отправяме призив за по-устойчиво бъдеще.

Инициативата се организирана от Ученическия съвет. В нея се включиха освен ученици и учители, но и родители. Тридесет минути пред входа на училището се извиваха кръшни хора, в които най- активни бяха участниците от клуба по танци към проект "Твоят час" с ръководител г-жа В. Димитрова. Светлините в училище се изгасиха и всички присъстващи запалиха свещички и ги подредиха във формата на слънце.

Учениците от СУ „Христо Ботев“ призоваха всички да опазват околната среда не само по време на инициативи, а през всеки един ден, за да направим планетата си още по-добро място за живеене.

.        

 
Благодарствено писмо от СУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино

 
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

ЗА КАНДИДАТИТЕ  ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ  ВТОРИЯ СРОК

 НА УЧЕБНАТА  2016 / 2017 ГОДИНА

 

Четете    Правила за стипендии, качени на сайта на училището  

 

Приемане на документи – от 22.02.17 г.  до 10.03.17 г.     

 

  Необходими документи за кандидатстване:

*      Заявление-декларация по образец (разпечатва се от сайта на училището или се получава от канцеларията  и се попълва);  

*       Документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството.

Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и  пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

Представят се документи като:

 - бракоразводно решение /при развод в семейството/, с присъдени родителски права за учениците;

- акт за сключен граждански брак –  при повторен брак на родител;

- смъртен акт   

 - решения за трайна неработоспособност;

 - други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на членовете на семейството на кандидата за стипендия.                      

За учащите братя и сестри се представя документ от съответното училище, че са записани за съответната учебна година в дневна форма на обучение.

    

*      Документи, удостоверяващи брутния месечен доход на семейството през  месеците АВГУСТ, 2016 – ЯНУАРИ, 2017 г.

Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. Месечният доход на член от семейството за периода трябва да е до  426,67 лв.

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от:

*      доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

*      пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност;

*      месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца;

*      месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане;

*      обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи;

*      присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

*      Други доходи

Брутният доход се удостоверява  със служебно издадени документи, върху които е посочен точния адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния номер. Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.

При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход

Работещите в чужбина представят документ от работодателя  за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ /РУСО/ за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени    родителските права и декларация свободен текст от ученика за получената в периода издръжка от другия родител. Представят се и доходите на новия съпруг ( в случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права), или на лицето, с което се съжителства.

За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба “Социално подпомагане”.

За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др.  задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията (нотариално заверена) следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е  спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен. Представя се справка от НАП за осигурителния доход за предходните  шест месеца.

Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/, посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна година. Представя се документ за регистрация като земеделски производител  и декларация свободен текст ( нотариално заверена) за размера на получения доход.

За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период. Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ /РУСО/. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

24. Нулев брутен доход не се приема.

25.  Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

 

 

 
Наш учител посланик на ЦЕРН

От 02.10.2016 до 09.10.2016 се проведе квалификационен курс в Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) - най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Обучението е по Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители  по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка.

Цветомира Маринова Стефанова, учител в СУ „Христо Ботев“ – гр. Кубрат, обл. Разград, бе една от 39 учители одобрени от МОН. Ръководители на групата български учители бяха г-жа Свежина Димитрова – директор на Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ - Варна и г-жа Ремдие Ибрям - експерт в отдел квалификация и кариерно развитие в МОН.

В рамките на програмата преподавателите от цяла България посетиха ISOLDE – установка за изучаване на Ядрени изотопи, Data Centre - компютърния център на ЦЕРН,  Idea Square - сградата за разработка на иновативни проекти, Microcosm & Globe -  изложбени центрове, детектора ATLAS,  Синхроциклотрон (SC), CCC - контролния център на Големия Адронен Колайдер (LHC), AMS експеримента, SM18 установката за тестове с магнити на изключително ниски и високи температури, компактния мюонен соленоид CMS (Compact Muon Solenoid) - един от големите детектори на елементарни час

тици в Големия адронен ускорител в ЦЕРН, ускорителя LEIR, AD - фабриката за антиматерия. Проведоха се лабораторни упражнения в S’Cool LAB (учебната лаборатория на ЦЕРН) - построяване камера на Уилсън

 

През 1989 г. за целите на обработка на експериментални данни в ЦЕРН британският учен Тим Бърнърс Лий изобретява технологията World Wide Web (WWW), която включва хипервръзки, база данни и възможност за редактиране на документи. За преподавателите по информатика и информационни технологии интерес представляваше съхранението и обработката на големите масиви от данни, както и използваните GRID технологии. CERN обработва един петабайт данни всеки ден (1петабайт е еквивалента на около 210 000 DVD).

Основните идеи за провеждане на Програмата са осъществяване на тесни връзки между средното образование и научно - изследователските центрове в България, да се докоснат учителите до най-новите технологии в световния научен център CERN и да се отговори на техния интерес към новостите в науката и техниката. По този начин да се повиши и интереса на учениците към природно-математическите и инженерни дисциплини.

 

Квалификационният курс дава възможност да се докоснеш до магията на ЦЕРН и да станеш един от неговите посланици, който да вдъхнови своите ученици да изучават физика, информатика и ИТ, инженерни специалности.

СНИМКИ: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1312828675393814.1073741849.100000000819040&type=1&l=da013f85e5

 
ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

ЗА КАНДИДАТИТЕ  ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ  ПЪРВИЯ СРОК

 НА УЧЕБНАТА  2016 / 2017 ГОДИНА

 

Четете    Правила за стипендии, качени на сайта на училището  

 

Приемане на документи – от 12.10.16 г.  до 28. 10.16 г.     

 

Необходими документи за кандидатстване:

*      Заявление-декларация по образец (разпечатва се от сайта на училището или се получава от канцеларията  и се попълва);  

*       Документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството.

Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и  пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

Представят се документи като:

 - бракоразводно решение /при развод в семейството/, с присъдени родителски права за учениците;

- акт за сключен граждански брак –  при повторен брак на родител;

- смъртен акт   

 - решения за трайна неработоспособност;

 - други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на членовете на семейството на кандидата за стипендия.                      

За учащите братя и сестри се представя документ от съответното училище, че са записани за съответната учебна година в дневна форма на обучение.

*      Документи, удостоверяващи брутния месечен доход на семейството през  месеците март, 2016 – август, 2016 г.

Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. Месечният доход на член от семейството за периода трябва да е до  420 лв.

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от:

*      доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

*      пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност;

*      месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца;

*      месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане;

*      обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи;

*      присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

*      Други доходи

Брутният доход се удостоверява  със служебно издадени документи, върху които е посочен точния адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния номер. Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.

При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход

Работещите в чужбина представят документ от работодателя  за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ /РУСО/ за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени    родителските права и декларация свободен текст от ученика за получената в периода издръжка от другия родител. Представят се и доходите на новия съпруг ( в случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права), или на лицето, с което се съжителства.

За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба “Социално подпомагане”.

За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др.  задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията (нотариално заверена) следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е  спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен. Представя се справка от НАП за осигурителния доход за предходните  шест месеца.

Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/, посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна година. Представя се документ за регистрация като земеделски производител  и декларация свободен текст ( нотариално заверена) за размера на получения доход.

За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период. Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ /РУСО/. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

24. Нулев брутен доход не се приема.

 

25.    Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
farmakosha.com