Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС790
mod_vvisit_counterВЧЕРА5621
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА18759
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ87151
mod_vvisit_counterВСИЧКО3282682
first
  
last
 
 
start
stop
Home УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР В ОБЩНОСТТА Представяне на проекта
Представяне на проекта
Written by Administrator   
Wednesday, 08 March 2017 11:44
There are no translations available.

 

Актуализиран вариант октомври 2016
 
 
Кратка информация за проекта „Училището като център в общността“  и основните цели и дейности през втората му фаза юли 2016 – юни 2018 г.

 

Защо проект насочен към Общностно училище?

 

След Конференцията на бъдещето на Национална мрежа за децата в Казанлък и заявката на организациите – членове за поставяне на повече фокус върху темата за образованието, новата организационна стратегия за периода 2014 – 2020 г. си поставя за цел застъпничество за подобряване достъпа до качествено образование за всички деца в България. Като ключови мерки в тази област са изведени подкрепа за разработването и приемането на нов Закон за предучилищното и училищното образование, стимулиране и прилагане на интегриран подход към ранното детско развитие и разработване и пилотно прилагане на модел на общностно училище включително анализ на ефективността на модела и подобряването му.

 

Една от първите застъпнически дейности на организацията, идентифицирана в рамките на тематична работна група „Образование“ бе съгласуването на обща и споделена визия за развитие на образованието в България. Бе разработен проект на Визия на образованието, която да информира Мрежата в нейната програмна и застъпническа работа и да работи за нейното популяризиране и споделяне от максимално широк кръг от хора, организации и институции.

 

Развиването на училището като общност е един от начините за постигане на визията като документът прави заявка за промяната от училище с високи стандарти към училище с високо качество. На практика, тази промяна означава преминаване от ситуация, в която се отсяват най-добрите ученици към такава, в която се обучават всякакви ученици; от подготовка за съревнование към подготовка за учене през целия живот. Училище, в което  децата и младите хора не се движат по предначертан от възрастните път, а се учат как да откриват, да правят избори и да понасят последствията от тях. В тази промяна, учителите ценят въпросите, интересите и възможностите на учениците и използват програмата като средство, което подлежи на договаряне, а не като централно зададена цел. Директорите са ефективни лидери на училищната организация и се фокусират върху развиването на ефективна общност, базирана на споделени ценности и цели.

 

Каква е основната цел/визията на проекта?

 

Визията ни е да имаме мрежа от общностни училища в различни части на България – градски и селски райони като целта е децата да постигат възможно най-добрите резултати, да бъдат здрави, да се чувстват добре, да има изградено доверие, споделени ценности и партньорство с родители, НПО, бизнес, институции и други заинтересовани страни, част от общността.

 

Специфичните цели, които са съгласувани с организации с опит и експертиза в образователната сфера в рамките на първата фаза на проекта ( септември 2014 - юни 2016) са:

1.       Развиване на модел на общностни училища в различни общности и региони в България и изграждане на капацитет в 13 „пилотни училища“;

2.       Лобиране и застъпничество за национална политика, която прави възможно функционирането на модела на общностно училище, но не изисква всички училища в БГ да бъдат непременно такива.

Конкретните цели от проектното предложение, обсъждано с организации – членове като част от планирането на втората фаза на проекта (септември 2016 – юни 2018), са:

1.       Да се идентифицират и привлекат 20 нови училища, които са заинтересовани да работят по подходите и философията за „училището като център в общността“.

2.       Да се развият и приложат ресурсни материали, които биха позволили споделяне на ноу-хау, обучения, добри практики и прилагане на философията за „общностно“ училище на практика.

3.       Създаване и прилагане на цялостна система за мониторинг и оценка на работата на терен, проектната интервенция и въздействието върху общността.

4.       Популяризиране на философията и работата на Мрежата от общностни училища.

 

Как в Национална мрежа за децата дефинираме общност и общностно училище?

 

За целите на проекта, под общност разбираме група хора, които споделят общи ценности, имат обща история и специфики. Въз основа на тях групата е изградила здрави емоционални връзки и отделните членове са силно сплотени и се чувстват отговорни един към друг. Общностите се обединяват около еднакви интереси, традиции, език, местоживеене и други признаци.

 

Общността не е институция. Всяко училище, клас, приятелска група, клуб по интереси, спортен отбор, младежка група, хората, споделящи една професия, могат да възприемат себе си като общност.

 

Съгласно методологията на Международният център за качество на работата на общностните училища (International Centre for Excellence of Community Schools), училището като център в общността е ориентирано към подобряване на дейността си в 10 ключови области:

·         Лидерство – доброто лидерство изгражда капацитета на целия училищен екип, за да може училището да се развива и подобрява постоянно.

·         Партньорство – успешното училище изгражда здрави партньорски взаимоотношения с други организации и професионалисти от цялата общественост.

·         Социално включване – училището създава условия и възможности за всички обучаващи се, независимо от техния пол, религия, етнос, социален произход, приходи на семейството, физически възможности или сексуална ориентация.

·         Услуги – училището предлага и/или работи в Мрежа с широк спектър от услуги като подкрепа за семействата, обучителни възможности за възрастни, здравни и социални грижи и др.

·         Доброволчество – училището насърчава учениците да се включват в обществения живот чрез различни доброволчески инициативи и привлича техните родители и семейства да участват в такива събития заедно със своите деца.

·         Учене през целия живот – училището предлага различни курсове за преквалификация, допълнителна квалификация, валидиране на знания и други форми на обучение, чрез които  учениците и техните семейства са ангажирани заедно в образователния процес.

·         Развитие на общността – училището помага на местни групи и организации да развият своя потенциал за действие, за да предложат качествени услуги на общността и/или да развиват и мобилизират общността да идентифицира и решава различни проблеми.

·         Включване на родителите и семейството – училището привлича родителите и семейството към образователния процес, за да могат те да участват във взимането на важни решения, да дават идеи за развитието на общността и да подкрепят пълноценно своите деца и техните учители.

·         Училищна култура – към всички образователни процеси се прилагат демократични принципи, като се насърчава активното и творческо участие на ученици, учители, родители, семейство като партньори в развитието на общността и училището.

·         Смислено учене – училището създава възможности за използването на формални и неформални образователни методи. То предлага подход към материала, който спомага ученето да бъде активно, интерактивно и осмислено.

Въпреки възможните вариации при работата с ключовите области, всички училища включени в проекта трябва да:

- Следват ясна визия за включване на общността;

- Периодично рефлектират и обсъждат постигнатите резултати и допуснатите грешки;

- Целеполагат и осъзнато следват поставените цели с помощта на модераторите и НМД;

- Участват в предоставените от НМД обучения и проактивно търсят възможности за нови партньорства с организации членове на НМД или организации от местната общност;

- Следват определени ценности като недискриминация, вярват че всеки ученик може да успее; уважение към представителите на общността, стремеж към постоянно учене и подобрение, както и специфично определените за всяко училище ценности;

 - Споделят собствен опит и се учат от чуждия такъв;

- Допринасят към развитието на мрежа от общностни училища в България;

 

Всяко училище участник в проекта ще има достъп до:

 

·         Достъп до материали, ресурси и натрупан опит за превръщането на училището в център на общността;

•     Въвеждащо обучение за двама представители от екип;

•     2 последващи обучения (на място) по избрани от училището области;

•     Достъп до участие в ученически конкурс и конференция „Промяната това сме ние“;

•     Финансиране за две обменни визити с други общностни училища;

•     20 дни годишно външна подкрепа и модерация за изготвяне и прилагане на план за действие/развитие на училищно ниво;

•     Пряк достъп до онлайн платформа за споделяне на добри практики между училищата и други заинтересовани страни;

•     Участие в годишни конференции за споделяне на опит, резултати и добри практики по проекта;

•     Достъп до мрежа от 33 училища и 137 неправителствени организации.

 

Очакванията ни към всяко партньорско училище са:

 

·         Състави екип от 3-ма или повече представители на педагогическия персонал и/или родители, който пряко да комуникира с НМД и модератора по проекта, и който да има водеща роля във въвличането на общността и мотивирането на родители и колеги;

·         Участва в създаването на ясна и споделена визия за това как училището да се превърне в център на общността като въвлича активно учениците, родителите, учителите и представителите на другите заинтересовани страни в планирането, развитието и оценката на стратегията на училището за развитие;

·         Рефлектира периодично и обсъжда постигнатите резултати и допуснатите грешки;

·         Целеполага и осъзнато следва поставените цели с помощта на модераторите и НМД;

·         Участват в предоставените от НМД обучения и проактивно търси възможности за нови партньорства с организации членове на НМД или организации от местната общност;

·         Следва определени ценности като недискриминация, вяра че всеки ученик може да успее, уважение към представителите на общността, стремеж към постоянно учене и подобрение, както и специфично определените от всяко училище ценности;

·         Споделя собствен опит и се учи от чуждия такъв;

·         Допринася към развитието на Мрежа от общностни училища като насърчава не само споделянето на добри практики и опит, но и научени уроци и проблеми, които трябва да се преодоляват.

 

Как и кой ще изпълнява и управлява проекта?

 

·         Оперативно управление и прилагане на проектните дейности

Основната роля на координатора проект към Секретариата на Национална мрежа за децата ще бъде да координира процесите на планиране, развитие, прилагане и  наблюдение на проекта в съответствие с принципите и философията на работа в НМД, описани в Етичния кодекс и Вътрешните правила на Мрежата като информира регулярно и въвлича активно представителите на организациите – членове и училищата, с които се работи по проекта, по отношение на всички проектни дейности.

 

Координаторът проект ще бъде подкрепян от ръководител проект, чиято роля е да следи за цялостното управление на проекта, постигането на проектните цели и дейности както и, че те допринасят за постигането на организационните цели и Стратегията на НМД за периода 2015 – 2020 г.

 

Като част от втората фаза на проекта, се предвижда подкрепата към училищата да бъде осъществявана от организации – членове на НМД, които да определят едно или повече конкретни лица, представляващи организацията, за модератор/и по проекта, работещ пряко с едно или повече училища.   Ролята на организацията и модератора е да подкрепят училището в развиването и прилагането на философията на работа, да съдействат за развиването на ресурсните материали по проекта и да допринасят за координацията и мониторинга на дейностите в избраните училища.  

 

·         Стратегическо управление

Стратегическото развитие на проекта и всички решения свързани с партньорства, начини на въвличане и работа в мрежа с организациите  с опит и експертиза в областта на образованието ще се консултират и съгласуват с Консултативния съвет по проекта, след което те ще се съгласуват с Управителния съвет на Национална мрежа за децата.

 

Ролята на Консултативния съвет е да подпомага планирането, изпълнението и наблюдението на проекта в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование  и стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението на Европейската комисия „Образование и обучение 2020“ .

Работата в Мрежа

 

Ценното в проекта е, че училищата ще могат да ползват опита, ноу-хауто и уменията на различните организации – членове на Мрежата, а не само на една. Секретариатът следва да проучи и събере ресурси от организациите-членки, които можем да предложим на училищата за подкрепа и развитие на капацитета им.

 

Като част от тази цел се разработва онлайн платформата „Случилище“, чиято цел е да стимулира обмяна на опит, ресурси и добри практики както вътре в Мрежата, така и навън и да предостави възможности за достъп до добри практики, различни ресурсни материали и ноу-хау на работещите в образователната система специалисти и техни партньори.

 

За повече информация:

 

Стефан Лазаров

Координатор проект

 

И

 

Дани Колева

Ръководител проект

 

Национална мрежа за децата

 

 

Октомври 2016 г.

 
farmakosha.com